زمینه‌های ساخت‌گرایی در آثار "لازلو موهولی‌ناگی" (نقاش، طراح، عکاس، حجم‌ساز، فیلم‌ساز، معلم و نویسنده مجار)

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، دکترا

2 دانشگاه الزهرا، کارشناس ارشد ارتباط تصویری

چکیده

"لازلو موهولی‌ناگی" یکی از هنرمندان معروف و معتبر قرن بیستم است که آثار هنری قابل توجهی در زمینه‌های مختلف هنری از خود برجای گذاشته است. او ابتدا در رشته حقوق تحصیلات خود را به پایان رسانده، سپس به هنرآموزی پرداخته و سبک "کنستراکتیویسم" را به عنوان سبک هنری خود برگزیده است. این پژوهش که نوعی تحقیق علّی- مقایسهای است، با مراجعه به کتاب های معتبر و مرجع در حیطه هنر و نیز برخی از سایت‌های معتبر تصویری انجام شده و سپس تجزیه و تحلیل یافته‌ها انجام گرفته است. از این هنرمند، نمونه آثار زیادی در زمینه‌های طراحی حروف، عکاسی، نقاشی، حجم‌سازی، فیلم و ... وجود دارد؛ که علی‌رغم ماهیت متفاوت و زمینه‌های مختلف این آثار -که در متن مقاله آمده است- شباهت پایه‌ای و بارزی در مجموعه آنها مشاهده می‌شود. گویی با خلق ِیک اثر، اثر دیگری نیز از درون آن و با الهام از آن به وجود آمده که متأثر از سبک ساخت‌گرای "کنستراکتیویسم" است. با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان برداشت نمود که به احتمال بسیار زیاد، تحصیلات اولیه این هنرمند در رشته حقوق -رشته‌ای دارای ماهیت نظم و قانون‌پذیری- با انتخاب سبک "کنستراکتیویسم" -سبکی دارای خصوصیاتی مشابه- به‌عنوان سبک غالب آثار هنری او، بی‌ارتباط نبوده است.

کلیدواژه‌ها