دوره و شماره: دوره 1، شماره 38 - شماره پیاپی 418145، تابستان 1388 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی)