دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 418453، بهار 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
6. تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


7. ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
پاییز 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
بهار 1390