دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 418453، فروردین 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
مهر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
مرداد 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تیر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
فروردین 1390