دوره و شماره: دوره 2، شماره 41 - شماره پیاپی 418453، فروردین 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش

صفحه 53-62

سمیه رمضان ماهی؛ سیدمحمد فدوی؛ حسن بلخاری


ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب

صفحه 63-70

اصغر کفشچیان مقدم؛ یواف دارش؛ سمیرا رویان