ارزیابی کاربر و کارکرد محصول با رویکرد طراحی تعاملات

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دکترا

2 دانشگاه هنر اسلامی تبریز، کارشناس ارشد طراحی صنعتی

چکیده

طراحی تعاملات، نگرشی نظام‌مند است که توجه خاصی به طراحی‌ در ارزیابی و دریافت از سیستم‌ها برای استفاده انسان داشته و پدیده‌های وسیع اطراف آن را مطالعه می‌کند. در این رویکرد، تعاملات به معنی رفتار، رابطه بین انسان و محصول، انسان و سیستم و یا انسان و انسان می‌باشد. طراحی تعاملات تغییر تمرکز از خود اشیاء به رفتاری که آنها را در حین استفاده مشخص می‌سازد می‌باشد. یکی از زیر شاخه‌های طراحی تعاملات، اطلاعات ادراکی و درک محصول در حین کار با آن می‌باشد که در بر گیرنده تعاملات فیزیکی بین کاربر و محصول است. دریل از جمله دستگاه‌هایی است که با وجود نیاز به استفاده در منازل، چندان تعامل مناسبی را با کاربر خود برقرار نمی‌کند. در پژوهش حاضر اطلاعات ادراکی و ارزیابی درونی کاربران با استفاده از مقیاس لیکرت با هدف کاربرد محصول در منازل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ظاهر صنعتی دریل از لحاظ فرم و رنگ، مواردی نظیر سنگینی، صدای زیاد، کنترل دقیق تر به دلیل سرعت بالا، مشاهده حرکت سریع مته، عواملی هستند که باعث عدم احساس امنیت و اطمینان لازم شده، که در نهایت تجربه نه چندان خوشایندی را برای کاربر باقی می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها