تحلیلـی بر مسایل برنامه درسی گروه تحصیلی هنر نظام متوسطه در آموزش‌های فنی/حرفه‌ای و مهارتی‌با تأکید برشاخه کاردانش

نویسنده

مربی گروه پژوهشی برنامه‌های درسی و روش‌های تدریس، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

در این نوشتار، مسایل پژوهش در فعالیت‌ها و محتوای برنامه‌های درسی فنی‌/‌حرفه‌ای و مهارت‌آموزی با تأکید بر رشته‌های مهارتی گروه تحصیلی هنر شاخة کاردانش، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه بیش از دویست و پنجاه گزارش پژوهشی در حوزه آموزش‌های فنی/‌حرفه‌ای و کاردانش جای خالی بررسی مسایل در حیطه آموزش‌های هنری را نشان می‌دهد که با توجه به مؤلفه‌های زیر موردمطالعه قرار می گیرد: 1- ایجاد توان کارآفرینی دانش‌آموختگان و اشتغال فارغ‌التحصیلان ( بازار کار ) 2- تنوع نیازهای آموزشی هنرجویان و هنر‌آموزان 3- تجهیزات و فضای آموزشی موردنیاز 4- نحوة اجرای فعالیت‌ها و محتوای برنامه درسی
5- فرصت‌های یادگیری موجود در برنامه درسی و آموزش. نتایج این مطالعه که به روش توصیفی و تحلیل مسایل پنج‌گانه با رجوع به گزارش‌های پژوهشی و گفت و شنود با صاحب نظران حوزه گروه تحصیلی هنر در آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و مهارت‌آموزی بوده است، حکایت از آن دارد که می‌بایستی به مواردی به این شرح توجه شود: بهره‌گیری از نتایج مطالعات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سایر کشورها به صورت نظری و عملی؛ تأمین نیروی انسانی (هنرآموز)؛ طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های درسی فنی/حرفه‌ای و مهارت‌آموزی به صورت راهنمای برنامه درسی؛ توجه به عناصر برنامه درسی در اجرای آموزش‌های فنی/ حرفه‌ای و مهارتی؛ و نظایر آن.

کلیدواژه‌ها