دوره و شماره: دوره 2، شماره 42 - شماره پیاپی 489374، تابستان 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
1. دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر

صفحه 5-14

سیدرحیم خوش نظر؛ غلامرضا اعوانی؛ حکمت اله ملاصالحی؛ حبیب الله آیت اللهی


6. به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
پاییز 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تابستان 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
بهار 1390