دوره و شماره: دوره 2، شماره 42 - شماره پیاپی 489374، تیر 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 
دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور وتأثیر آن برسا حت هنر

صفحه 5-14

سیدرحیم خوش نظر؛ غلامرضا اعوانی؛ حکمت اله ملاصالحی؛ حبیب الله آیت اللهی


به سوی راهکاری برای طراحی فرهنگ محور

صفحه 57-66

علیرضا اژدری؛ امیرمسعود فریدی زاد؛ پارسا کامه خوش


شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی
مهر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
مرداد 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
تیر 1390
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
فروردین 1390