"طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد ارتباط¬تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

فلسفه های فکری دوران مدرن و پست مدرن، بر تمامی وجوه زندگی هنرمندان تأثیر گذاشته، طراحان گرافیک نیز، تحت تأثیر این تفاوت نگرش در جامعه صنعتی و پساصنعتی قرار گرفته‌اند؛ همین‌طور تحول اساسیِ جایگاه هنرها ناشی از تغییر مشهود در ابزارها، شیوه ها و ... است. در این مقاله با مقایسه تطبیقی بین ارتباطات تصویری (گرافیک) مدرن و پست‌مدرن، تفاوت نگرش جوامع صنعتی و پساصنعتی بر وظایف طراح و نیز تأثیر این دو جامعه بر شیوه‌ها و نیز دستاوردهای طراحی گرافیک، بیان می‌شود. سپس با انتخاب مطالعه موردی بر عکاسی و به‌کارگیری فن آوری های مرتبط با ثبت تصویر، و نقش آن به‌عنوان نمونه‌ای از ابزار طراحان گرافیک در جامعه صنعتی و پساصنعتی، مورد توصیف، تحلیل و قضاوت قرار می گیرد. یافته‌های تحقیق حاضر، حاکی از این است که وظایف طراح گرافیک، و نیز شیوه های طراحی و به‌کارگیری ثبت تصویر در جامع? صنعتی، با رویکردی شکل‌گرایانه بوده است؛ ولی دنیای جدید پساصنعتی با هنرِ جدید تعامل‌گر، گرافیک را منفک از ساحت‌های مکمل، قابل طرح نمی‌یابد. تنوع در اهداف ثبت تصویر و کارکردهای بیشتر عکاسی در گرافیک، حاکی از ضرورتی فرهنگی و نوین است؛ مقوله ای که وقوع آن در حیطه گسترش دانش های بین رشته ای، می تواند موجب حذف شکاف های عمیق موجود میان گرایش های علوم انسانی و هنری شود.

کلیدواژه‌ها