جستجو در «نسبیت»

نویسندگان

1 استادیار دانشکد? معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس رشت? گرافیک، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

مقال? حاضر به شرح تحلیلی اثری برجسته از «ام. سی. اشر» نقاش معاصر هلندی (1898- 1972میلادی) می‎پردازد. در تحلیل این اثرِ هنر مدرن در دوران معاصر که «نسبیت»، نسبی بودن هر اصل، واقعیت یا حقیقتی، نام دارد تلاش می شود تا با اتکا به خود اثر و دقت در تمامی اجزا و زوایای آن، نیت های نقاش کشف و بیان شود. به این ترتیب جستجو در «نسبیت» همانا جستجو در پیوند میان اندیشه و عمل هنرمند است. روش به کار گرفته شده در تشریح «نسبیت» که می توان آن را «نقدی درونی»، یا شیوة وصف و انکشاف نامید، برای ادراک آثار همة رشته های هنری مانند ادبیات، سینما، معماری و دیگر هنرها می توان استفاده نمود. روش مؤلفان در تشریح تابلو معلوم می کند که افراد عادی (غیر متخصص) نیز می توانند پا در این راه بگذارند و با تعمق در آثار هنری به حقیقت آن دست یابند. شیوه ای از نقد که می تواند در پیوند میان آثار هنری و عموم مردم تأثیرگذار باشد. برای ارائ? بهتر مطلب علاوه بر تصاویر بزرگ از تابلو، تصاویر کمکی نیز که تحلیل هایی را در خود دارند یافته های مؤلفان را در این مقاله همراهی می کنند. در نوشتن متن تلاش شده تا نحو? بیان مطالب، همچون خود اثر، دارای بیانی هنری و ساده باشد؛ چرا که بیش از آنکه در چنین نقدی «اطلاع» از تصمیم گیری های طراح مورد توجه باشد، «فهم درونی» واقعه ای که در اثر رخ داده است، حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها