تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا و دانشجوی دکتری پژوهش هنر

2 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

فرآیندی که در مسیر نوشتار صورت می پذیرد، تحت یک اصل مهم و برمبنای شکل‌های انتزاعی الفبا و ترکیب آنها قرار دارد. از این اصل با عنوان نظام نوشتار نام برده می شود. بنابراین نوشتار، نوعی اثر هنرمندانه بشمار می آید که آگاهی از ابعاد گوناگون آن، بخاطر نوع نگرش انتزاعی انسان که به پیدایش نظام ارتباطی منجر شده، اهمیت دارد. در مقاله حاضر سعی شده برای شناخت روش تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری، به بررسی نظریه های اندیشمندان در حوزه ارتباطات بصری و تعامل میان زیر ساخت های بصری خط و نوشتار پرداخته شود. با توجه به آنکه ساختارهای سازنده آثار نوشتاری، واجد اصول حاکم بر نشانه ها می باشد، مناسب ترین روش تحلیل، مبتنی بر نشانه شناسی است. یافته‌های این پژوهش نشان می دهد که جنبه های متعددی از ساختار و سبک وجود دارد که در نشانه شناسی ارتباطات نوشتاری به ارائه تحلیل های مبتنی بر موازین هنری منجر می گردد. بنابراین در مقاله حاضر به مطالعه موردی در نظام نوشتاری "شکسته نستعلیق" برای ارائه این روش تحلیل پرداخته شده است. اهمیت پرداختن به این موضوع به گسترش ادبیات مکتوب در زمینه هنرهای تجسمی به ویژه زیر مجموعه مهمی در هنر ارتباط تصویری تحت عنوان طراحی نظام های نوشتاری و خوشنویسی منجر می گردد.

کلیدواژه‌ها