بیان‌هایی پیرامون شناخت تعامل فرهنگ و طراحی (محصول)

نویسنده

استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده¬ی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده

هدف نخستین این مقاله ارائه‌ی بیان‌هایی از چگونگی کارکرد فرهنگ و طراحی، کشف رابطه‌ی میان این دو و تعیین ویژگی های فرهنگی طراحی است. هر چند در ساختار ابتدایی مقاله، طراحی به طور کلی مد نظر بوده است، لیکن در ادامه، نگاه ویژه به حیطه‌ی طراحی محصول معطوف شده است. آگاهی یافتن از آخرین پژوهش هایی که در این عرصه صورت گرفته است نیز از دیگر اهداف جنبی این مقاله می باشد. لذا می توان پرسش های پژوهشی این تحقیق را چنین مطرح کرد: -فرهنگ چیست و چگونه می‌تواند در بستر طراحی تعریف شود؟، -تعامل میان فرهنگ و طراحی اساسا ً چگونه است؟ برای نیل به اهداف یادشده، ابتدا طراحی و سپس فرهنگ به طور عام مورد کنکاش قرار گرفته‌اند تا دامنه‌-ی تعاریف و نظریه‌هایی که پبرامون آنها وجود دارند، مشخص شوند. در ادامه عرصه‌های همپوشانی (تعامل) فرهنگ و طراحی محصول تعیین شده، بیان‌هایی از چگونگی ارتباط متقابل آنها پیشنهاد شده است. در این مقاله، توانایی تولید، به‌اشتراک گذاردن و تبادل معنا به عنوان مهمترین حیطه‌ی درون-تعاملی میان آنها (فرهنگ و طراحی) شناسایی شدند. چهار بیان بنیادی درباب مفاهیم تعامل فرهنگ و طراحی مطرح شدند که هر یک بستری از تعامل این دو را تشریح می‌کردند. در نهایت مدل‌هایی نظری از تعامل فرهنگ و طراحی محصول بیان شده است.

کلیدواژه‌ها