مقایسه تطبیقی دو اثر از آنتونی گورملی با پیشینه ی مجسمه سازی چین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا

چکیده

تمایز مضامین هنری در شرق و غرب، به ویژه در حیطه ی هنرهای تجسمی بسیار بارز بوده و صاحب نظران در این خصوص بسیار گفته و نوشته اند امروزه به نظر می رسد این فاصله ها با گسترش ارتباطات، رفته رفته جای خود را به تعاملات هنری(در زمینه های مضامین، مواد و حتی ابزار) سپرده است. این مقاله در حقیقت در بر دارنده ی تشابهات و تفاوت ها، بر مبنای مطالعات تطبیقی در راستای آثار مجسمه ساز معاصر انگلیسی، آنتونی گورملی و پیشینه ی تمدن کهن چین است. برای این منظور به مقایسه ی تطبیقی دو اثر او، دشت آسیایی و مکعب انسانی با گونه ای از مجسمه سازی کهن چین ( شامل ارتش سفالی امپراطور چین شی هوانگ دی، و لباس تدفینی شاهزاده هانی) پرداختیم. لازم به ذکر است که دو اثرِ نام برده از آنتونی گورملی در این مقاله به دلایل ریخت شناسی، و همچنین، مفاهیم و معانیِ پنهان در آنها با پیشینه ی مجسمه سازی چین گزینش شده اند. این نوشتار در ابتدا، به توضیح مختصری از مجسمه سازی چین (مقابر و تدفینی) و دو اثر از این دست پرداخته، سپس با معرفی گورملی، هنرمند معاصر و آثار یاد شده ی او به مطالعه ی تطبیقی آنها می پردازد. در انتها به نظر می رسد گورملی از فرهنگ خاور دور به ویژه تمدن کهن چین الهام گرفته است.

کلیدواژه‌ها