نشان از بی نشانی پژوهشی در اندیشه و نقاشی چینی به بهانه ی آثار پاتا شان جن

نویسنده

استادیارگروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

چکیده

"پاتاشان جن" (1705 – 1625) هنرمندی چینی است که او را همتراز نقاشان سبک اکسپرسیونیسم دانسته اند. او به خود اسامی متعددی داده، لیکن پاتاشان جن نامی است که او ازدوران وابستگی تائویستی خود طی سال 1689 بکار می برده است. در میان آثار او برخی از زیباترین واعجاب آورترین نقاشی ها رقم خورده اند. تقریبا" تمامی آثار این هنرمند به صورت مطالعه ی طرح گونه از گل، پرندگان چابک، ماهی های پرحالت وصخره ها انجام شده است. موجودات تصویر شده توسط او در خلاصه ترین حالت با ضربه قلم های سریع مرکب تیره درفضاهای تهی، بیان جامعی از زندگی ارایه داده اند. او کمتر به منظره پرداخته لیکن ضخره های او حالتی جاندار را تداعی می کند. او از نظر زمانی در سده ی هفدهم میلادی میزیسته و لذا دودمان مینگ بر سر قدرت بوده است. مقاله ی پیش رو، حاصل تحقیقی درباره ی این هنرمند است که بر زندگی پر از ابهام وی نوری هرچند اندک، می افکند. پرسش آن است که هنرمند مورد بحث را چگونه می توان در سبک شناسی نقاشی چینی جایابی نمود و دیگر آنکه، بیان اندیشه ی پرمغزشرقی، با هنر نقاشی چینی و به ویژه در شیوه ی پاتا شان جن به چه شکل صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها