دوره و شماره: دوره 2، شماره 44 - شماره پیاپی 569283، مهر 1390 (هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی) 
نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

صفحه 5-14

مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی


بداهه سازی در هنر نقاشی و تصویر سازی

صفحه 15-22

سیدمحمد فدوی؛ اصغر کفشچیان مقدم


مدیریت تولید هنر در دوره هخامنشی

صفحه 33-40

علیرضا هژبری نوبری؛ ماهیار طاووسی؛ محمود طاووسی؛ فرهنگ خادمی ندوشن


مجسمه سازی در فضاهای شهری

صفحه 51-58

حسنعلی پورمند؛ محسن موسیوند


نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

صفحه 59-70

محمدعلی بیدختی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ اکبر عالمی؛ بهمن نامورمطلق