نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری پژوهش هنر، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدة هنر، دانشگاه شاهد

3 دانشیار گروه تصویرمتحرک(انیمیشن ، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

" نقد تکوینی" مبتنی بر مطالعة فرآیند شکل گیری آثار بر اساس "پیشامتن"ها یعنی بقایای مادی برجامانده از طرح ریزی های اولیه منتهی به شکل نهایی آثار است. این شیوة نقد که در دهة 70 قرن بیستم م و ابتدا در ادبیات پدید آمد و به تدریج در هنرهای دیگر، مانند نقاشی نیز به کار گرفته شد، امروزه در محافل هنری و مجامع علمی، علاقمندان فراوانی یافته و درحال پیشرفت است، اما هنوز درعرصة عکاسی به کاربرده نشده است. گاه در نقد و بررسی عکس ها، مواجه با نوعی از شرح مراحل تولید عکس ها و یا مسائل پیرامونی خلق آنها هستیم، اما این گزارش ها، مبتنی بر اصول و روش نقد تکوینی نبوده و اهداف آن را محقق نمی سازند. در این مقاله، ابتدا پیدایش و روش نقد تکوینی و عناصر مربوط به آن، مانند پیرامتن، پیش متن و پیشامتن، بصورت اجمالی معرفی شده است. پس از آن با نگاه به تجارب منتقدان تکوینی در عرصه های دیگر و بررسی فرآیند های خلق عملی عکس، عنصر محوری نقد تکونی یعنی پیشامتن، در عکاسی، تعریف شده و امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز به عنوان مثال، عکس "پسرک با نارنجک دستی اسباب بازی" اثر دایان آربُس، تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها