مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری باستان شناسی، گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حفاظت و مرمت موزه مقدم دانشگاه تهران

چکیده

استاد محسن مقدم در حین حیات خود مجموعه بی نظیری از آثار پارچه ای ایرانی مربوط به دوران ساسانی، قرون اولیه اسلام(آل بویه)، قرون میانی اسلام، دوران صفوی، قاجار و پهلوی و تعدادی آثار پارچه ای کشورهای خارجی جمع آوری نموده است. با انجام مطالعات تطبیقی و آزمایشگاهی بر روی یک تکه پارچه از مجموعه پارچه های موزه مقدم مشخص شد که این اثر مربوط به دوران اشکانی یا اوایل عصر ساسانی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی دوره تاریخی، جنس الیاف، رنگ و تکنیک بافت این تکه پارچه بوده است. با بررسی های انجام گرفته بر روی این تکه پارچه به تحلیلی علمی از الیاف، تکنیک بافت، آهار و استفاده از الیاف حیوانات مختلف با رنگ های متنوع جهت ایجاد نقوش رنگی انجامید.افزون بر این، از آنجایی که استفاده از سالیابی به روش کربن 14 لطمه جبران ناپذیری بر این اثر وارد می ساخت، پس به اجبار با مطالعه تطبیقی الیاف، تکنیک بافت و نقشمایه های این اثر با نمونه های رایج دوران اشکانی و ساسانی در محدوده ایران فرهنگی هم اقدام به شناسایی نسبی دوره تاریخی اثر و هم میزان تأثیرپذیری هنر پارچه بافی دوره اشکانی و ساسانی از دیگر هنرها و فرهنگ های مجاور همزمان شد.

کلیدواژه‌ها