دوره و شماره: دوره 3، شماره 45 - شماره پیاپی 623738، آذر 1390 (هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی)