بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته

نویسنده

استادیار گروه آموزشی طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

این نکته که آیا طراحی صنعتی یک تخصص است که منطبق با سیستم فکری دیگر رشته ها اعمال می گردد و یا اینکه تخصصی است که استحقاق داشتن یک متدولوژی مختص به خود را دارد، سئوالی است که بیش از دو دهه ذهن نظریه پردازان این حرفه را به خود مشغول داشته است. اکنون بنظر میرسد که زمان آن فرا رسیده باشد که طراحی صنعتی به عنوان یک حرفه، تخصص و دانش مستقل مد نظر قرار گیرد. بطور کلی یک رشته تخصصی و یا یک شاخه علمی مستقل شامل تاریخچه، نقد و نظریه می گردد و آنچه که در تبیین و تعریف ماهیت هر رشته علمی اهمیت دارد را، ارتباط و نحوه تعامل این سه بخش تشکیل می دهد. نکته بررسی چگونگی ارتباط و تعامل بین نظریه و عمل می باشد که بر اساس ویژگی های حرفه طراحی صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله با چنین دیدگاهی، تخصص و حرفه طراحی بطورکلی به دوحوزه ی زیر تقسیم می گردند: - حوزه تخصصی طراحی، - حوزه غیرتخصصی طراحی. همچنین از دیدگاه متدولوژی با تجزیه تحلیل نظریات چهار نظریه پرداز بنام حرفه ی طراحی صنعتی به نام های: Richard Buchanan, Victor Margolin, Nigel Cross, Guie Bonseipe، به تبیین و تعریفی دقیق مبانی نظری حرفه طراحی صنعتی از منظر این افراد پرداخته و به عنوان بخشی از متدلوژی پژوهش، واژگان کلیدی از محتوای آثار استخراج شدند.

کلیدواژه‌ها