نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد گروه پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

احساس‌گرایی سبکی است که با برقراری ارتباط عاطفی میان کاربر و محصول سعی در بازگرداندن رنگ‌های شاد و عناصر سمبلیک به محصولات صنعتی دارد. از سویی دیگر، مینی‌مالیسم مکتبی است که ترویج کمینه‌گرایی در رنگ و فرم را با پرداختن به فرم‌های هندسی و نیز استفاده از رنگ‌های خنثی چون سیاه و سفید ارائه می‌دهد. مینی‌مالیسم در واقع به عنوان آخرین حرکت مدرنیسم مغایر با تزئینات، نشانه‌گرایی و تنوع رنگ است و احساس‌گرایی از نخستین جنبش‌های پست‌مدرنیسم است که مشوق وارد نمودن عناصر تزئینی، سمبلیک و احساسی در محصولات است. اگر چه از اواخر دهه‌ی 80م شاهد محصولاتی با هر دو گرایش مینی‌مالیسم و احساس‌گرایی بوده‌ایم، اما تا سال‌های آغازین همین قرن که کریم رشید رسماً نام مینی‌مالیسم احساس‌گرا را برای سبک آثار خود معرفی نکرده بود، مینی‌مالیسم احساس‌گرا به شکل امروزی شناخته شده نبود. در این تحقیق به مطالعه ویژگی‌های نشانه‌شناسی، زیبایی‌شناسی و عملکرد به عنوان کارکرد‌های اصلی محصولات مینی‌مالیسم احساس‌گرا و کارکرد‌‌هایی مانند: ترغیبی، ارجاعی، هنری، عاطفی و همدلی به عنوان کارکرد‌های فرعی پرداخته شده است. سرانجام مشاهده شد که کارکرد‌های یک محصول همواره دارای روابط متقابل و مستقیم با یکدیگرند و هر نقش می‌تواند کارکرد مقابل را تولید، تقویت و یا تخریب نماید.

کلیدواژه‌ها