سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه بندی کاشی های زیرلعابی در ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، دانشکده هنر، دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری مرمت اشیاء، دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

کاشی و کاشیکاری هنری است که که در تمدن اسلامی با پشتوانه‌ی هنر ایرانی پیش از اسلام به اوج خود رسید و بناهای معمارانه‌ی این تمدن را از اسپانیا تا آسیای میانه گوهرپوش کرد. در بین کشورهای مختلف اسلامی در این زمینه، ایران از مرکزیتی خاص برخوردار بوده و آثار متنوع کاشیکاری باقی مانده در گوشه و کنار این سرزمین پهناور شاهدی بر این مدعاست. در بین انواع کاشی ها با بدنه ها و لعاب‌های متفاوت و متنوع که هر یک همچون فن و هنری در زمان های مختلف، مکان‌های گونه‌گون این مرز و بوم را می‌آراسته اند به گروهی از کاشی ها بر می خوریم که با نام زیرلعابی یا زیرنقشی شناخته می شوند. این پژوهش با هدف معرفی ارزش های آشکار و پنهان در نقوش و تکنیک اجرای این بخش گرانبها از کاشیکاری اسلامی - ایرانی، به معرفی و بازخوانی تکنیک اجرایی این کاشی‌ها در متن تاریخی عرایس الجواهر (کاشانی، قرن 8 هـ.ق) پرداخته و بر این اساس پس از پژوهش و گردآوری نمونه‌های بازمانده از این تکنیک در بناهای تاریخی، سیر تحول و تکامل آنها را تا اواخر دوره‌ی قاجار در ایران بررسی می کند و با ذکر نمونه‌های شاخص از هر دوره به طبقه بندی این کاشی‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها