دوره و شماره: دوره 3، شماره 46 - شماره پیاپی 646428، آذر 1390 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی)