زمینه‌های تاریخی-اساطیری در بنیان‌های طراحی سنگ‌نگاره‌های ساسانی (با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر بابکان در نقش رستم)

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ‌‌ارشد ارتباط‌‌ تصویری، دانشگاه هنر و عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

چکیده

سنگ‌نگاره‌های ساسانی که تعدادشان نزدیک به سی می‌رسد، اهمیت بسزایی در شناخت سیر هنر تصویری ایران دارند. هدف این پژوهش،گسترش مطالعات بصری، با غور در این آثار و با تأکید بر سنگ‌نگارة اردشیر ‌بابکان در نقش‌رستم می‌باشد. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کتابخانه‌ای و میدانی صورت پذیرفته است. ابتدا عناصر مشهودِ سنگ‌نگاره مورد مطالعه قرار‌گرفته، سپس با تجزیه و تحلیل بصری؛ به بررسی ساختار و ترکیب‌بندی اثر می‌پردازد. این موارد با جست‌و‌جو در اساطیر ایرانی و متن‌های تصویری متقدم، در پیِ شناخت بُنما‌یه‌ها و مفاهیمِ پنهان موجود در نگاره، همراه گشته است. نتایج حاصل بر آن است که سنگ‌نگارة اردشیر، با بهره‌گیری از زمینه‌های تاریخی-‌اساطیری ایران و استفاده از تمهیدات و پیام‌های تجسمی، شمایلی و زبانی ارائه شده است. حضور ایزد وای(تجسمی از فضا) و همراهی دو ایزد میترا و باد با مظهر اهورا مزدا، اسطوره و تاریخ را درمی‌آمیزد. توجه به هماهنگیِ سنگ‌نگاره با مجموعه نقش‌رستم، با استفادة آگاهانه از نور، جهت‌های باز و بسته در کادر و حذف شکل آتشدان از ترکیب اثر، نشان می‌دهد که سنگ‌نگاره با فضا در تعامل است. در پی این موارد، ضمن ادامة سنت دیوارنگاری، ویژگی‌ها و محتوای تبلیغاتی آشکاری ضمیمة مضمون اثر شده است که می‌توان آن را از موارد مهم در بررسی پیشینة تبلیغ محیطی در ایران دانست.

کلیدواژه‌ها