تبیین ویژگی‌های هویتی آموزش عالی هنر با تاکید بر متغیرهای فرهنگی در ایران امروز

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

3 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

چکیده

هویت که شخصیت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد، ارزش‌های فرهنگی است که توسط قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی صیانت شده و در مسیر انتقال به نسل‌های آینده با تحولات و نیازهای روز جامعه همگام می‌گردد. این وظیفه‌ی نظام‌های تربیتی، بخصوص آموزش عالی است که برای ارتقاء و انتقال مناسب هویت فرهنگی به تدوین مناسب‌ترین سیاست‌های راهبردی اقدام نمایند. نظام آموزش‌عالی در رشته‌های هنری به تناسب محتوای موضوعی و مفهومی که با فرهنگ جامعه و همچنین ارتباط با ارزش‌های بومی، ملی و آیینی دارد، در این میان از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. این پژوهش که به لحاظ هدف، تحقیقی بنیادی است، در تحلیل نظام‌های آموزش‌عالی رشته‌های هنری، ابتدا با روش کتابخانه‌ای، به تاریخچه‌، مفاهیم بنیادی و چارچوب‌هایی که می‌باید در امر آموزش، تعلیم و تربیت مدنظر قرارگیرد، پرداخته و سپس در مطالعه‌ای پیمایشی ویژگی‌های هویتی این نظام و تاثیر متغیرهای فرهنگی معاصر را در برنامه‌های آموزشی این رشته‌ها مورد بررسی قرار داده است. در نتیجه‌؛ برنامه‌های آموزشی و سرفصل‌های مصوب در رشته‌های هنر نیازمند بازبینی، تصحیح و سازگاری با تغییرات و تحولات معاصر بوده و در شرایط موجود با نیازهای جامعه، انتظار دانشجو و آرمان‌های ایران اسلامی همگامی نداشته، کیفیت لازم را برای حفظ و انتقال هویت فرهنگی ندارد.

کلیدواژه‌ها