دوره و شماره: دوره 4، شماره 50 - شماره پیاپی 1170201، آبان 1391، صفحه 1-95 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی)