دوره و شماره: دوره 4، شماره 50 - شماره پیاپی 1170201، آبان 1391، صفحه 1-95 (هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی) 

شماره‌های پیشین نشریه

هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
آبان 1391، صفحه 1-95
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
مهر 1391
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
خرداد 1391، صفحه 1-85
هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی
فروردین 1391، صفحه 1-85