مطالعه روشمند جهت دستیابی به مشخصه‌های طراحی در دستگاه خودکار پست

نویسندگان

1 دانشیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس بین¬المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور تشویق کاربران به استفاده از سیستم پستی، به بررسی و تهیه مشخصه‌های طراحی برای محصولی تحت عنوان دستگاه پست پرداخته است. این دستگاه امکان پست بسته‌های پستی و تهیه ملزومات آن نظیر پاکت و تمبر را بدون نیاز به مراجعه به دفاتر پستی فراهم می‌آورد. در این مطالعه از روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به عنوان یکی از روش‌های نوین مهندسی کیفیت استفاده شده است که از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول آغاز شده و در فرآیند بررسی و تحلیل خود، ضمن شناسایی خواسته‌ها و نیازمندی‌های مشتریان، سعی در لحاظ نمودن آنها در تمامی مراحل طراحی و تولید دارد. در این راستا ابتدا نیازهای کاربران از طریق روش سناریونویسی و مصاحبه و تهیه پرسشنامه از 40 کاربر بین 23 تا 45 ساله جمع‌آوری شد. سپس از ماتریس خانه کیفیت برای شناسایی ویژگی‌های یک دستگاه پست ایده‌آل استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در طراحی این دستگاه، نرم‌افزار برای برقراری ارتباط و تعامل بین کاربر با محصول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین فرم و جنس بدنه به لحاظ قابل تشخیص بودن دستگاه برای کاربر در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. نتایج مطالعه اطلاعات لازم برای طراحی یک دستگاه خودکار پست را در اختیار طراح قرار داد.

کلیدواژه‌ها