بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
عکس­ها و آلبوم­های خانوادگی به‌عنوان بایگانی­های خاطرات و محرک­هایی برای یادآوری مکان­ها، آدم­ها و رویدادها عمل می‌کنند.کمک به حفظ و نگهداری خاطرات و تصدیق هویت اجتماعی خانواده، از مهم­ترین کارکردهای شخصی عکاسی خانوادگی می­باشد. عکس­های خانوادگی یک خانواده، براساس الگوهای رفتاری و هنجارهای اجتماعی گروه بزرگتری که خانواده در آن جای گرفته است، خلق می­شوند. گرایش­های اجتماعی نیز بر عکس­های خانوادگی تاثیر می‌گذارند و ایدئولوژی خانواده و دیدگاه او به‌عنوان واحد کوچکی از یک نهاد اجتماعی بزرگتر در عکس­ها بازتاب می­یابد. از این­رو این عکس­ها جدا از نقشی که در ساختن و بازساختن خاطرات ما دارند، دارای معانی فرهنگی و اجتماعی نیز می­باشند که می‌توانند در حوزه‌های گسترده­تری کاربرد یابند. عکس­ها و خاطرات شخصی مردمانی که در برهه­ی زمانی مشخصی در یک فضای فرهنگی، اجتماعی مشترک زندگی می­کنند، با وجود تفاوت­هایی که ممکن است با یکدیگر داشته باشند، اشتراکاتی نیز دارند و با خاطرات جمعی و تاریخ اجتماعی آن جامعه تلاقی می‌کنند. این بررسی ضمن معرفی عکاسی خانوادگی، مفاهیم و ویژگی­های آن تلاش دارد تا با استفاده از روش استنباط عکس، خوانشی عمومی­تر از عکس­های خانوادگی ارائه دهد و نقش عکس­های خانوادگی را در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه بررسی کند.  
 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
ادواردز، استیو (1390)، عکاسی، ترجمه‌ی مهران مهاجر، چاپ اول، نشر ماهی، تهران.
بارت، رولان (1387)، اتاق روشن، ترجمه‌ی فرشید آذرنگ، چاپ اول، حرفه نویسنده، تهران.
برجر، جان (1380)، درباره‌ی نگریستن، ترجمه‌ی فیروزه مهاجر، چاپ دوم، نشر آگه، تهران.
بنیامین، والتر (1389)، عروسک و کوتوله: گفتارهایی در باب فلسفه‌ی زبان و تاریخ، ترجمه‌ی مراد فرهاد پور و امید مهرگان، چاپ سوم، نشر گام نو، تهران.
بوردیو، پیر (1387)، عکاسی؛هنرمیانمایه،ترجمه‌یکیهانولینژاد،چاپدوم،نشردیگر،تهران.
هالند، پاتریشیا(؟؟؟؟؟؟؟)، «خوشا نگریستن به...: عکس‌های شخصی و عکاسی مردم پسند»، در لیز ولز، عکاسی: در آمدی انتقادی، صص 145-206، ترجمه‌ی گروه مترجمان، چاپ اول، انتشارات مینوی خرد، تهران.
Blanco, Patricia Prieto (2010), »Family Photography as a Phatic Construction«, Journal of The MeCCSA Postgraduate Network, Vol.3, No.2, pp. 1-20.
Chalfen, Richard (1987), Snapshot Versions of Life, Popular Press, Ohio. 
Cross, Karen, Peck, Julia (2010), »Editorial: Special Issue on Photography, Archive and Memory«, Photographies, vol.3, No.2, pp. 127-138.
Dant, Tim, Gilloch, Graeme (2002), »Pictures of The Past: Benjamin and Barthes on Photography and History«, European Journal of Cultural Studies, Vol.5, No.1, pp. 5-25.
Darity, William A (2007). International Encyclopedia of the Social Sciences, McMillan Library Reference.
Harper, Douglas (2002),»Talking About Pictures: A Case for Photo Elicitation«, Visual Studies, Vol.17, No.1, pp. 13-26.
Kuhn, Annette (2002), Family Secrets, Verso, London.
Kuhn, Annette (2007), »Photography and Cultural Memory: a Methodological Exploration, Visual Studies, Vol.22, No.3, pp. 283- 292.
Montague, Jane(2007), »Family Photographs as a Topic For Conversation«, in D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes, Narrative and Memory, pp. 63-71. University of Hudders field.
Sturken, Marita(1999), »The Image as Memorial: Personal Photographs in Cultural Memory«, in Marrianne Hirsch, Familial Gaze, pp. 178-196. Dartmouth.