نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
در گذشته طراحی تجهیزات پزشکی در تمام مراحل طراحی همواره توسط مهندسان پزشکی، تکنیسین ها و پزشکان انجام گرفته و نقش طراحی صنعتی در این زمینه کم رنگ بوده است. این در حالی است که امروزه به طور روز افزون مسئولیت­های طراحان صنعتی در طراحی این تجهیزات مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی در دو زمینه زیبایی شناسی و ارتباط آن با تجربه کاربر، و طراحی تعاملی و ارتباط آن با ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. فقدان عناصر زیبایی شناختی در تجهیزات پزشکی سبب شده است که کاربر در گذراندن دوره های بیماری، تجربه هایی ناخوشایند را سپری کند. با استفاده از رویکرد طراحی تعاملی، نقش طراحی صنعتی پر رنگ تر گردیده چرا که بر افزایش ایمنی و کاهش خطای کاربر تاثیر به سزایی می گذارد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی و محدوده اختیارات آن بوده است. بنابراین ابتدا مسئولیت های تخصصی طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی بررسی گردیده و 10 خط مشی طراحی برای استفاده در فرایند طراحی تجهیزات پزشکی ارائه شده است و بر اساس این خط مشی ها، مطالعه موردی بر روی یک محصول پزشکی صورت پذیرفته و در آخر به نتیجه گیری کلی از مقاله می انجامد. 

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
حکیمی طهرانی، اردشیر (1389)، کلیات طراحی صنعتی، فرهنگسرای میردشتی، تهران، ایران.
ساندرز، مارک اس، و مک کورمیک، ارنست ج (1378)، ارگونومی، عوامل انسانی در طراحی مهندسی، برگردان محمدرضا افضلی، نشر علوم دانشگاهی، تهران، ایران.
نورمن، دانلد آ (1389)، طراحی حسی، برگردان جهانبخش سادگی راد، انتشارات حرفه هنرمند، تهران، ایران.
 
Cetin, A. (2004), Applying product design methods to medical device design with a case study on home care devices, A dissertation submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirments for the degree of master of industrial design, izmir, turkey.
Chang, H. C., Lai, H. H., Chang, Y. M.(2006), Expression modes used by consumers in conveying desire for product form: A case study of a car, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol 36,  3–10.
Chang, W. C., Wu, T. Y. (2007), Exploring Types and Characteristics of Product Forms, International Journal of Design, 1(1), 3-14.
FDA 21 CFR 820.30 (1997), Design control guidance for medical device manufacturer, Food and Drug Adminestration, USA.
Forlizzi, J., Lebbon, C. (2002), From Fomalism to social significance in communication design, design issues, Vol. 18, No. 4, 3-13.
Garmer, K., Liljegren, E., Osvalder, A., Dahlman, S. (2002), Application of usability testing to the development of medical equipment. Usability testing of a frequently used infusion pump and a new user interface for an infusion pump developed with a Human Factors approach, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol 29, 145–159.
Kossack, M., Gellatly, A., Jandrisits, A. (2007), Industrial design and human factors: design synergy for medical devices, Baxter Healthcare Corporation, USA.
Kurosu, M., Kashimura, K. (1995), Apparent usability vs. inherent usability: experimental analysis on the determinants of the apparent usability, CHI ‘95 Conference Companion, Denver, Colorado May 7-11, 292–293.
Liljegren, E., Osvalder, A.L. (2004), Cognitive engineering methods as usability evaluation tools for medical equipment, International Journal of Industrial Ergonomics, 34, 49-62.
Martin, J.L., Norris, B.J., Murphy, E., Crowe J.A. (2007), "Medical device development: The challenge for ergonomics", Applied Ergonomics, 39, 271-283.
Medical Device Use-Safety (2000), Incorporating Human Factors Engineering into Risk Management, Guidance for Industry and FDA Premarket and Design Control Reviewers, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Devices and Radiological Health, July 18, 2000, http://www.fda.gov/cdrh/humanfactors.html.
Salditt, P. (2004), Trends in medical device design and manufacturing, Plexus Technology Group, Bothell, WA.
Sawyer. D. (1996), An introduction to human factors in medical devices, U.S. department of health and human services, USA.
Tractinsky, N. (1997), "Aesthetics and Apparent usability: Empirically Assessing Cultural and Methodological Issues", CHI ‘97 Conference Proceedings, Atlanta, Georgia, 115–122.
WHO (World Health Organization) (2003), Medical device organization: global overview and guiding principles, WHO publications, Geneva.
WWW.Google.com (2012), located in: http://www.google.com/imgres?imgurl=http: //onlinemedicalsupply.com / images /product/large/ISG0200.jpg&imgrefurl=http://vandcran.info/instant-hot-pack-5x12-inches-1-ea.php&usg=__QuydQpFj0drXCo9F0eZmwoymA0I=&h=900&w=900&sz=129&hl=en&start=468&zoom=1&tbnid=SZkL-c7ZFM2ZdM:&tbnh=146&tbnw=146&ei=FeyfUJDVDYb1sgbT74CgDw&itbs=1
Zafarmand, S. J., Sugiyama, K., Watanabe, M. (2003), Aesthetic and sustainability: The aesthetic attributes promoting product sustainability, The Journal of Sustainable Product Design, 3:173–186.