تحلیلی بر ماهیت نقاشی‌های غاری پیش از تاریخ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه موزه‌داری مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، تهران

چکیده

 
چکیده
 یکی از شگفت‌انگیز‌ترین کشفیات مربوط به گذشته انسان‌، کشف نقاشی‌های غاری بود که در اواخر قرن نوزده میلادی اتفاق افتاد و جامعه‌ی علمی و هنری را با موضوع جدید تحت عنوان هنرِ پیش از تاریخ درگیر نمود. از زمان کشف این آثارِ شگفت‌انگیز‌، نظریه‌های متعددی از سوی متخصصان گوناگون در‌باره‌ی چرایی آنها ارایه گردیده است که هر کدام از آنها با نگاه تخصصی خود توانسته‌اند تفسیری از آن آثار ارایه نموده، و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی را به چالش بکشانند. این تحقیق تلاش می‌کند نظریه‌هایی را که‌ از زمان کشفشان  این آثار‌ در محافل علمی مورد بحث قرار گرفته‌ است را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده و نتایجی را بدست آورد‌. از زمان کشف نقاشی‌های غاری تا امروز پنج نظریه به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفته است‌: 1- هنر برای هنر، 2- توتمیسم، 3- جادو و شکار، 4- ساختارگرایی، 5- شمنیسم. در نتیجه‌ بررسی‌هایی که بر روی‌ نظریه‌ها‌ی مذکور که از‌ دیدگاه‌های مختلف به موضوع نگریسته‌اند صورت گرفته است‌، این واقعیت را اثبات می‌کند که هنرِ پارینه‌سنگی یک کارکرد مشخص و واحد‌ نداشته است و فهم آن نیاز به یک کثرت‌گرایی تأویلی دارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
آریا نپ ��ور، امی رحس ��ین ) 1354 (،
جامعه شناس ��ی هن ��،ر
انجم ��ن کت ��اب
دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، تهران.
 
ترابی، عل یاکبر ) 1357 (،
 
 
مردم شناس ، ی
انتشارات چهر، تبریز.
دورانت، ویل ) 1370 (،
 
 
مش ��رق زمین گاه ��واره تمد ، ن
ترجمه احمد آرام و
دیگران، جلد اول، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
 
دورتیه، ژان فرانس ��وا ) 1389 (،
 
 
انسان شناس �� ، ی
ترجمه جلال الدین رفیع،
انتشارات خجسته، تهران.
 
شایگان، داریوش ) 1371 (،
 
 
بت های ذهنی و خاطره ازل ، ی
امیرکبیر ، تهران.
شریعتی، علی ) 1376 (، هنر )مجموعه آثار 32 (، انتشارات چاپخش، تهران.
 
کلارک، مای ��کل ) 1389 (،
 
 
فرهن ��گ فش ��رده اصطلاحات هنر آکس ��فور،
د
 
ترجمه الهام السادات رضایی، انتشارات برگ نگار، تهران.
گاردن ��ر، هل ��ن ) 1385 (،
هنر در گذر زما ، ن
ترجم ��ه محم دتقی فرامرزی،
انتشارات آگاه ، تهران.
 
گوردون چایلد، ور ) 1357 (،
 
 
انسان خود را می ساز،د
ترجم ه احمد کریمی
حکاک، انتشارات امیر کبیر ، تهران.
 
مارجوری و سی.اچ.بی. کوئنل ) 1365 (،
 
 
زندگی روزمره انسان ماقبل تاری ،
خ
 
ترجمه اسدالله ملک کیایی، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران.
ناس، جان ) 1372 (،
تاریخ جامع ادیا ، ن
ترجمه عل یاصغر حکمت ، انتشارات
و آموزش انقلاب اسلامی، تهران.
 
هاوزر، آرنولد ) 1357 (،
 
 
تاریخ اجتماعی هن،ر
ترجمه امین موید، جلد اول،
انتشارات چاپخش، تهران.
 
 
Clottes, Jean and J. David Lewis-Williams (1998),
 
The
Shamans of prehistory: trance and magic in the painted
 
caves
 
 
 
, Harry N. Abrams, New York.
Clottes, Jean (2008),
 
 
Cave art
, Phaidon Press,
London; New York.
 
Eliade, Mircha (1964),
 
 
 
Shamanism: Archaic techniques
of Ecstasy
 
 
 
,Bollingen foundation, New York.
Fuglestvedt, Ingrid (2008), How many Totemic Clans
 
existed in Eastern Norway during the Late Mesolithic?, In
 
Konstantinos Chilidis; Julie Lund & Christopher Prescott
 
(ed.),
 
 
Facets of Archeology
, Essays in Honour of Lotte
Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISBN 978-
 
82-7477-334-9. Kapittel. s 351 – 366.
 
Gray Martin Paul (2010),
 
 
 
Cave art and the evolution of
the human mind A thesis submitted to Victoria University
 
of Wellington
 
 
 
in fulfillment of the requirements for the
degree of Master of Arts in Philosophy.
 
Greer Mavis and Greer Jhon (2003), A test for
 
Shamanic trance in central Montana Rock art,
 
 
 
Plains
Anthropologist
 
 
 
, Vol,48,NO,186.
Irwin Lee (1994),
 
 
 
The dream seekers, Native American
visionary traditions of the Great Plains
 
 
 
, university of
Oklahoma press, Norman.
 
Lewin Roger (1984),
 
 
Human Evolution
, Blackwell
Scientific Publications, Cambridge.
 
Lommel, Andreas (1967),
 
 
 
Shamanism: The Beginnings
of Art
 
 
 
, McGraw-Hill p-11-12, New York.
Lewis-Williams, David, et al. (1988), The Signs of
 
 
م یتوان آثار هنری پیش از تاریخ ب هویژه عصر پارین هسنگی را مورد
تجزی ه وتحلیل صحیح و منطقی قرار داد که زمین ههای فرهنگی آنها
م ��ورد مطالعه قرار گیرد. اینکه آنان چگونه فکر م یکردند، باو رها و
اعتقاده ا، آرما نها و آرزوهایش ��ان چه بوده، معیشتشان چه بوده و
تحلیلی بر ماهیت نقاشی های غاری پیش از تاریخ اروپا
چگونه تولید م یکردن د، چگونه با هم ارتباط برقرار م یکردند و محیط
زیستشان چگونه بوده اس ��ت. و تفسیر جامع از آثار نگاه جامعی را
م یطلبد که که ویژگ یه ا، زمین هها و تفاو تها ی فرهنگی آنان و توج ه
به تفاو تهای مکانی و زمانی ضرورت ش ��ناخت آثار این دوره اس ت.
16
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسم ی
 
دوره 18 ، شماره 2، تابستان 1392
All Times: Entopic Phenomena in Upper Paleolithic Art.
Current Anthropology
 
, Vol. 29, No. 2, pp. 201-245.
Nicholas Humphrey (1998), Cave art Autism, and the
 
Evolution of the Human Mind,
 
 
Cambridge Archaeological
Journal
 
 
 
8:2 (1998), pp. 165-91
Renfrew and Bahn (2000),
 
 
 
Archaeology: Theories
Methods and Practice
 
 
 
, Thames and Hudson.
Steif Ariela (2010),
 
 
 
Endless resurrection: Art and ritual
 
in the upper Paleolithic university of Michigan.
Vogel, K. (2012), Female shamanism, goddess
cultures, and psychedelics. Restoration Earth,
 
An
Interdisciplinary Journal for The study of Nature &
 
Civilization
 
 
 
, 1(2), 64–.
Winkelman Michael (2002), Shamanism and cognitive
 
evolution
 
 
Cambridge Archaeological journal
, 1 Printed in
the United Kingdom 2, pp. 71-101.