دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-97 
نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

صفحه 1-15

10.22059/jfava.2013.36379

افسانه کامران؛ اشرف السادات موسوی لر؛ زهرا رهبرنیا