نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران

چکیده

چکیده
دریافت و شناخت زمان در عکس‌های یادگاری، فرایندی نشانه‌شناسانه است. این فرایند بر اساس تعامل میان رمزگان درون و بیرون متن عکس‌ها، تعیین بازه زمانی را برای مخاطب ناآشنا به بافت- بر اساس سطح دانش مخاطب از  انواع رمزگان_  امکان ‌پذیر می‌سازد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای،‏ به روش اسنادی- توصیفی انجام شده است و روش تحلیل رمزگان مرتبط با زمان در این مقاله بر اساس الگوی رمزگان "دانیل چندلر" است، فرض مقاله بر این است که مخاطب از طریق تحلیل انواع رمزگان فنی، اجتماعی و ادارکی می تواند به درک زمان و تعیین بازه زمانی در عکس نایل شود. گذر زمان نیز بر اساس نظریه معاصر استعاره "لیکاف" و با  به کارگیری استعاره های چون "راه" و "حرکت" تبین می شود.  نتیجه حاصل از به کار گیری این دو الگو (تحلیل رمزگان و  استعاره) بیانگر آن است که زمان در عکس‌های یادگاری همواره میان گذشته، حال و آینده در گذر است، به عبارتی دیگر "گذر زمان" در عکس های یادگاری گذری دورانی است که از گذشته به حال یا آینده و بازگشت مجدد آن به گذشته در رفت و آمد است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
ادواردز، استیو ( 1390(، عکاسی، ترجمه مهران مهاجر ، نشر ماهی، تهران.
احمدی، بابک (1371(، از نشانه های تصویری تا متن، نشر مرکز، تهران.
بارت، رولان (1380(، اتاق روشن، ترجمه نیلوفر معترف، نشر چشمه، تهران.
زندوکیلی، سارا (1390(، تحلیل کارکردهای عکس شخص در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد عکاسی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
دانسی، مارسل (1387 (، نشانه شناسی رسانه ها، ترجمه بهزاد دوران و گودرز میرانی، نشر آسیته و چاپار، تهران .
دمندان، پریسا[پژوهشگر] (1377(، هزار جلوه زندگی: تصویرهای ارنست هولستر از عهد ناصری، سازمان میراث فرهنگی، تهران.
چندلر، دانیل ( 1386(، مبانی نشانه شناسی، ترجمه مهدی پارسا، سوره مهر، تهران.
لیکاف،جرج (1383(، نظریه معاصر استعاره، ترجمه فرزان سجودی، در استعاره مبنای تفکر و زیبایی آفرینی، به کوشش فرهاد ساسانی، سوره مهر، تهران.
سانتاگ، سوزان ( 1390(، درباره عکاسی، ترجمه نگین شیدوش، حرفه هنرمند، تهران.
سجودی، فرزان ( 1388(،  نشانه شناسی: نظریه و عمل، نشر علم، تهران.
 ستاری ، محمد و شاهرودی، افشین[گردآورنده]  (1385)، از گذشته‌ها: مجموعه‌ای از عکس‌های تاریخی ایران از قاجار تا پهلوی، انتشارات پالیزان، تهران.
طهماسب پور، محمدرضا ( 1386(، سخنرانی ارائه شده در همایش صدمین سال تاسیس بلدیه در تهران، تهران.
طهماسب پور، محمدرضا (1387(، ناصرالدین شاه عکاس، نشر تاریخ ایران، تهران.
فیسک، جان ( (1386 ، در آمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه مهدی غبرایی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، تهران.
متز،کریستین (1376( ، نشانه شناسی سینما، ترجمه روبرت صافاریان، کانون فرهنگی هنری ایثارگران، تهران.
مقیم نژاد، مهدی (1389 (، بررسی تطبیقی نظریه های ساختارگرایی و پساساختارگرایی در نقد عکس ﴿به همراه نقد و تحلیل آثار رابرت فرانک و سیدنی شرمن، رساله دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی،  دانشگاه هنر.
هالند، پاتریشیا (1390(، خوشا نگریستن به عکس‌های شخصی و عکاسی مردم‌پسند،ترجمه سولماز ختایی‌لر و ویدا قدسی رائی، در عکاسی: در آمدی انتقادی، ولز، لیز. گروه مترجمان، مینوی خرد، تهران.
Barths, Roland (1977), Image- Music-Text, Fontana, London.  -
Saravas, Riso& frohlich, David M (2011), From Snap Shots to Social Media- The Changing Picture Of Domestic Photography, Springer, London.
Wright, Trance (1999), The photography hand book, Rout ledge, London.  -