تاثیر مفهوم لذت گراییِ زیباشناختی در بستر تاریخی مرمت ‌تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مرمت آثار و اشیا فرهنگی و تاریخی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران

2 استاد دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
دیدگاه‌های زیباشناختی و معیارهای فلسفی از جمله مبانی تاثیرگذار بر رویکردهای هنری در اعصار مختلف تاریخی ا­ست که می­توانند به نوعی این گرایش ها را هدایت کنند. در میان مفاهیم مطروحه در حوزه هنر، می توان رد پای نوعی بینش زیباشناختی مبتنی بر لذت­گرایی را که ریشه­های آن تا یونان کلاسیک قابل بازکاوی است، جستجو کرد. با توجه به تمرکز بندتو کروچه فیلسوف و زیباشناس سده بیستم بر مفاهیم و تعاریف لذت گراییِ زیباشناختی، می­توان این دیدگاه را در بستر تاریخی سده نوزدهم میلادی بررسی کرد. از سوی دیگر، رویکردهای فلسفی از جمله مبانی تاثیرگذار در حوزه هایی همچون نگاهداشت و مرمت آثار تاریخی نیز هستند. این پژوهش سعی دارد تاثیر زمینه فکری مورد اشاره بر مرمت‌های صورت‌گرفته روی تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم میلادی را مورد بررسی قرار داده و نمونه‌های شاخص آن را معرفی کند. در واقع پرسش این است که آیا دیدگاه مذکور بر مرمت تابلوهای نقاشی در سده نوزدهم اثر مستقیم و چشمگیر داشته است؟ پژوهش پس از تبیین نظریه و ارائه مثال های ملموس، به بیان دیدگاه های مطروحه در این حوزه می پردازد و صحه بر تاثیر این نگره بر روند مرمت نقاشی این سده می گذارد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
اکو، اومبرتو (1390)، تاریخ زیبایی، هما بینا، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
جانسون، رابرت (1390)، جنبش زیبایی گرایی، مسعود جعفری، مجله بخارا، سال چهاردهم، شماره 83، صص 53-71.
حاجی زاده، محمد (1384)، فرهنگ تفسیری ایسم ها، نشر جامه دران، تهران.
دابلیو، داند (1384)، کانت، از کتاب: دانشنامه زیبایی شناسی، نوشته: گات و دیگران، انتشارات فرهنگستان هنر، صص 49-41، تهران.
رینولدز، دونالد (1386)، تاریخ هنر: سده نوزدهم، حسن افشار، نشر مرکز، تهران.
کروچه، بندتو (1388)، کلیات زیبایی شناسی، فواد روحانی، چاپ هشتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
کلی، مایکل (1383)، دایره المعارف زیبایی شناسی، مشیت علایی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، تهران.
کوپر، دیوید ای (1383)، رمانتیزم: هنرهای تجسمی، از کتاب: دایره المعارف زیبایی شناسی، نوشته:کلی، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری، صفحه: 287-283، تهران.
گات و دیگران (1384)، دانشنامه زیبایی شناسی، مشیت علایی، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
یوسفیان، جواد (1379)،نگاهی به مفهوم زیبایی شناسی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره 43، صص 172-135.
 
Anderson, Jaynie (ed.) (1991), Dietro lo pseudonimo in Giovanni Morelli, Della Pittura Italiana: Studii Storico-Critici.Le Gallerie Borghese e Doria-Pamphili a Roma, Milan: Adelphi, pp. 529–30, Italy.
Asmis, Elizabeth(1991), Epicurean Poetics In: Proceeding of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, pp. 69-93, New York, 1991, USA.
Berenson, B(1996),Aesthetics and history of visual arts, in: Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage, By: Price, A, the Getty conservation institute, Los Angeles, pp. 44-46, USA.
Conti, A (2007), History of the restoration and conservation of works of art, Elsevier, England.
Conti, A (1981), Vicende e cultura del restauroin Federico Zeri (ed.), Storia dell’Arte Italiana, Vol. 3: Conservazione, Falso,Restauro. Turin: G. Einaudi, pp. 68–9, Italy.
Croce, B(1909), LinguisticAesthetic as Science of Expression and General, Blackmask online (2003), Italy.
Hoeniger, Cathlean(1999), the restoration of the early Italian “primitives” during the 20th century: valuing art and its consequences, Journal of the American institute for conservation, vol. 38, no 2, pp. 144-161, USA.
Jensen, H.James(1974), a note on restoration aesthetics, studies in English literature, vol. 14, no 3, pp. 317-326, England.
Keck, Sheldon (1984), some picture cleaning controversies: past and present, JIAC 1984, vol. 23, no 2, pp. 73-87, USA.
Partridge, Wendy(2006), philosophies and tastes in nineteenth century paintings conservation, studying and conserving paintings, pp. 18-29, USA.
Rothe, A (2001), Crece a delizia,in: personal viewpoints: thoughts about paintings conservation, By: Mark Leonard, the Getty conservation institute, Los Angeles, pp. 13-23, USA.
Runes, D (1942), Dictionary of philosophy, www.ditext.com/runes/h.html .
Starn, Randolph (2002),three ages of “patina” in painting, university of California press, vol. 78, pp. 86-115, USA.