راهبردهای تبلیغاتی در جهت تداوم برند* (مطالعه‌ی لوگوهای مناسبتی گوگل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

چکیده
هر تولیدکننده‌ی محصول یا ارایه‌دهنده‌ی خدمات، به‌منظور معرفی محصول یا خدمات و فروش بیشتر نیازمند تبلیغات است. در این میان، توجه به ساخت و گسترش برند از اهمیت ویژه‌ای جهت موفقیت بنگاه‌های اقتصادی در عرصه‌ی رقابت‌های بین‌المللی برخوردار است. با هدف معرفی این‌گونه راهبردها، گوگل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین نام‌های تجاری دهه‌ی اخیر انتخاب شد تا مهم‌ترین راهبردهایی که در راستای تداوم نام تجاری‌اش از طریق طراحی لوگوهای مناسبتی به‌کار بسته، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، نمونه های مورد مطالعه در این پژوهش از میان  ۱۴۲۱ لوگوی مناسبتی جمع‌آوری شده از سال ۱۹۹۸ تا ۱۳ می ۲۰۱۲ انتخاب شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و غیرتصادفی بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که گوگل به‌جای اخذ یک راهبرد تبلیغاتی ثابت از مجموعه‌ای از راهبردهای متنوع استفاده نموده تا موفق به جذب گروه‌های مختلف مخاطبان شود. اصول سه‌گانه‌ی راهبردی گوگل را می‌توان در کاربرد آسان و سادگی، کاربر محوری و رویکرد کمینه‌گرایی خلاصه نمود. مهم‌ترین راهبردهای مورد استفاده گوگل شامل تکرار، ترقی هم‌راستای تحول تکنولوژی، توازن متن و تصویر، ارتباط تعاملی، پرداختن به مضامین متنوع، توجه به تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی، بهره‌گرفتن از شهرت اشخاص برای پذیرش برند، برنامه تبلیغاتی یکپارچه، ایجاد حس نشاط با رویکرد طنزآمیز و  جذابیت رنگی است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع
دانسی، مارسل (۱۳۸۸)، نشانه‌شناسی رسانه‌ها، ترجمه گودرز میرانی و بهزاد دوران، نشر چاپار، تهران.
رهبرنیا، زهرا و مهریزی‌ثانی، سمیه (۱۳۸۷)، راهبردهای تبلیغات در اعلان، نشریه‌ی علمی-پژوهش هنرهای زیبا، شماره۳۶، صص ۱۰۰-۸۷.
مک‌لوهان، هربرت مارشال (۱۳۷۷)، برای درک رسانه، ترجمه سعید آذری، انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
ولز، ویلیام. برنت، جان. موریارتی، ساندرا (۱۳۸۳)، تبلیغات تجاری اصول و شیوه‌های عمل، ترجمه سینا قربانلو، نشر مبلغان، تهران.
    Altstiel, Tom. Grow, Jean (2006), Advertising strategy, Sage Publication, India.
   Chernatony, L.D. Riley, F .D. (1998) Defining A Brand:Beyond the literature whill experts interpretations , Journal of Marketing Management ,Vol.14 .P.p.417-443, USA.
FRAMPTON, JEZ. GALL, KELLY. ... (2004-2009 RANKINGS), BEST GLOBAL BRANDS, Interbrand, USA, in:
Jarvis, Phil. Perkin, John Adept. SEO (2009), Adept SEO (Search Engine Optimisation), North East England, in:
McPherson, Stephanie Sammartino (2011), Sergey Brin and Larry Page: Founders of Google, Lerner Publishing Group, USA.
Price Waterhouse Coopers, (2004), IAB Internet Advertising Revenue Report, Second-Quarter and First Six-Month Results, September 2004, in: iab.net.
     Scott, Virginia (2008), Google, Greenwood Press, London.
Archive Google doodles, since Aug 30,1998 to 2012 , in google.com/logos.