بررسی نقش و جایگاه عنوان در کارکردهای بیانیِ عکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد عکاسی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
عنوان، در انتقال معنای عکس عنوان­گذاری­شده، می­تواند چون عنصری مشخص­کننده یا عاملِ سازنده و گاه تغییر­دهنده­ی معنا نقش ایفا کند و پیامِ آن در سطوح مختلفِ دستیابی به معنای نهایی اثر دریافت شود. از این­رو نادیده­گرفتن نقش آن در خوانش محتوای اثر، همچون حذف قسمتی از عکس است. مطالعات مختلفی با محوریت عنوان­گذاری در دنیا انجام شده، اما تا کنون در ایران هیچ پژوهشِ منسجمی در این حوزه صورت نگرفته­است. این مقاله برای اولین­بار در ایران و با هدف ایجاد حساسیت در عنوان­گذاری و خوانش آن، به بررسی نقش و جایگاه عنوان در انتقال معنای عکاسانه پرداخته و صحت بسطِ تعاریفِ پیشین از عنوان، به عکس را مشخص می­سازد. این مقاله ابتدا با بررسیِ پیشینه­ی ارتباطی ما با تصویر و متن به نمایندگی از عکس و عنوان، و طرح مباحث نشانه­شناسیِ مرتبط، به اثبات جایگاه عنوان در کارکردهای بیانی عکس می­پردازد. سپس با برهم­گذاریِ تعاریف و تعمیم آنها به حوزه­ی عکس، چارچوبی عملی و اثبات­شده، برای شناخت انواع عناوین فراهم می­آورد. برای ملموس نمودن این چارچوب، با مطالعه­ی جامعه­ی آماری در­دسترس، به دسته­بندی عناوین عکس­های گالری­های ایران پرداخته و در نهایت آنها را به دو گروه بیان­گر و دلالت­گر تقسیم می­کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی می­باشد.

کلیدواژه‌ها