دوره و شماره: دوره 19، شماره1، بهار 1393 
6. بررسی مضامین تصویری کاشی های نقش برجسته موجود در تالار اصلی کاخ موزه گلستان*

صفحه 59-72

صمد سامانیان؛ محمود میرعزیزی؛ ابوالفضل صادقپور فیروزآباد