مطالعۀ تنوع بیان در آثار پیکر‌تراشی دوناتلّو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکدۀ هنرهای تجسّمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
تحول حوزه‌های علم، فلسفه و سیاست و ارتباط میان آنها در آستانۀ دوران رنسانس آغازین و همزمان با آن، در آفرینش‌های فرهنگی و هنری آن دوران نمود یافته ‌است. این تحولات نه تنها خود را در صورت و محتوای این آثار بلکه در تنوع بیان آنها، حتی در مجموع آثار یک هنرمند، نشان می‌داد و این امر تحت تأثیر روح دوران، لبریز از ویژگی‌های متناقض-کهنه و نو، سنّتی و تجدّدمآبانه- بود. مجسمه‌های دوناتلّو، پیکره‌تراش رنسانس آغازین، به نحوی بارز این تنوع را به نمایش می‌گذارند. هدف این نوشتارِ پژوهشی، نمایش تنوع موجود در آثار دوناتلّو، گوناگونی تمهیدات بیان هنریِ مورد استفاده توسط هنرمند و بیان علل این تنوع، براساس مطالعۀ اجمالی خصوصیات دوران رنسانس به‌ویژه رنسانس آغازین و نیز مطالعۀ تفصیلی تعدادی از پیکره‌های اوست. در پی این مطالعات، تنوع این آثار و علل شکل‌گیری چنین تنوعی تبیین گردیده؛ ناتورالیسم مبتنی بر مطالعۀ پیکرۀ آدمی به کمک علم تشریح و توجه به طبیعت و عناصر آن که می‌توان ریشه‌هایش را در پرسش از منطق الهیات مسیحی و سست شدن بنیان‌های آن یافت، بررسی آثار هنری کلاسیک یونان و روم باستان به دنبال نهضت اومانیسم و در نهایت نبوغ و استعداد و درون‌گرایی شخص دوناتلّو، تنوع بیان آثار او را رقم می‌زنند.

کلیدواژه‌ها


اسپور، دنیس (1385)، انگیزۀ آفرینندگی در سیر تاریخی هنرها، ترجمۀ امیر جلال‌الدین اعلم، نیلوفر- دوستان، تهران.
آشوری، داریوش (1354)، فرهنگ سیاسی، مروارید، تهران.
پاکباز، رونین (1378)، دائرۃ المعارف هنر (نقاشی، پیکره سازی و هنر گرافیک)، فرهنگ معاصر، تهران.
جنسن، ه.و (1359)، تاریخ هنر: پژوهشی در هنر‌های تجسمی از سپیده دم تاریخ تا زمان حاضر، ترجمۀ پرویز مرزبان، سازمان انتشارات انقلاب اسلامی، تهران.
دیویس، پنلوپه جی. ای. و دیگران (1388)، تاریخ هنر جنسن، ترجمۀ فرزان سجودی و دیگران، فرهنگسرای میردشتی، تهران.
صدر، ابوالقاسم (1383)، دائرۃالمعارف هنر، سیمای دانش، تهران.
علیزاده، حسن (1377)، فرهنگ خاص علوم سیاسی، روزنه، تهران.
موقن، یدالله (1388)، دیباچه‌ای بر فرد وکیهان در فلسفۀ رنسانس اثر ارنست کاسیرر، ترجمۀ یدالله موقن، ماهی، تهران.
کاسیرر، ارنست، (1388). فرد و کیهان در فلسفۀ رنسانس، ترجمۀ یدالله موقن، ماهی، تهران.
گاردنر، هلن (1365)، هنر در گذر زمان، ترجمۀ محمدتقی فرامرزی، اگاه، تهران.
گامبریج، ارنست (1379)، تاریخ هنر، ترجمۀ علی رامین، نی، تهران.
موری، پیتر و لیندا موری (1372)، فرهنگ هنر و هنرمندان، جلد 2، ترجمۀ سوسن افشار، روشنگران، تهران.
هارت، فردریک (1382)، هنر: تاریخ نقاشی، پیکر تراشی، معماری، ترجمۀ موسی اکرمی و دیگران، پیکان، تهران.
هارت، فردریک (1386)، تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا: نقاشی، معماری، مجسمه سازی، ترجمۀ هرمز ریاحی و دیگران، کتابسرای تندیس، تهران.
هاوزر، آرنولد (1362)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمۀ امین مؤید، ج 1- 2، چاپخش، تهران.
هاوزر، آرنولد(1377)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمۀ ، ج2، ابراهیم یونسی، خوارزمی، تهران.
وازاری، جورجو، (1383)، زندگی هنرمندان، ترجمۀ علی‌اصغر قره‌باغی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران.
Turner, Jane (eds.). (1996). The Dictionary of Art. Vol. 9. London: Macmillan publishers limited.
Bennett, Bonnie A. and David G. Wilkins. Donatello.Oxford: Phaidon Press Limited.
Lindsay Crawford, David,(2006). Donatello, E-text prepared by Suzanne Lybarger, Linda Cantoni, and the Project Gutenberg Online Distributed Proofreading Team. >
<http://en.wikipedia.org/wiki/David_(Donatello)
<http://en.wikipedia.org/wiki/Donatello
< http://en.wikipedia.org/wiki/St._Mark_(Donatello)