تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ۱ دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
بررسی زیبایی در محیط تعاملی وب به‌معنای توجه به مخاطب به‌مثابه‌ی دریافت‌کننده‌ای منفعل نیست بلکه به معنی نیاز به روشی برخط است تا بتوان مخاطب را در فرایند طراحی وارد نمود. هدف از پژوهش، پیشنهاد روشی برای اخذ بازخورد مخاطب و تحلیل نتایج به‌منظور دست‌یافتن به معیارهای زیبایی‌شناسی مخاطب‌محور است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی، همراه مطالعات کتابخانه‌ای، پژوهش میدانی و مصاحبه است. جهت تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، از ‌شیوه‌ی تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از روش پیشنهادی «میرینگ»، در سه مقوله؛ وضعیت حرفه‌ای، مسایل فنی و ویژگی‌های زیبایی‌شناسی استفاده شده است. نتایج نشان داد که آنچه سبب تفاوت رفتارها می‌شود، ناشی از اختلاف فرهنگی است. از این‌رو، جهت سازماندهی نظام ادراک بصری و ابزار سنجش سطوح انطباق فرهنگی، سه نظریه‌ی نشانه‌شناسی، گشتالت و افردنس که به تحلیل نشانه‌شناسانه‌ی عناصر بصری، تشریح قوانین حاکم بر ادراک ذهنی و نحوه‌ی تعامل مخاطب با صفحات داخلی وب‌گاه می‌پردازد، مورد استفاده قرار گرفت. تطبیق این سه سطح مشخص کرد که مخاطبان ایرانی قادر به شناسایی الگوهای نشانه‌ای برگرفته از فرهنگ بومی هستند. اما تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با وب‌گاه‌های ساده‌ی طراحی شده بر مبنای قوانین گشتالت و الگوهای تکراری مشخص دارند. در مقابل از توانایی پایینی در کشف ویژگی‌های تعاملی افردنس برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها