استفاده از مهندسی کانسی در بررسی تصویر ذهنی برندهای تلفن‌همراه در بین طراحان جوان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه طراحی‌صنعتی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه طراحی‌صنعتی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 کارشناس طراحی‌صنعتی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکزی)، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف از این مطالعه و پژوهش، بررسی تأثیرات احساسی و تصویر ذهنی پرفروش‌ترین برندهای بازار تلفن‌همراه در بین دانشجویان جوان طراح ایرانی بوده است. بافت جوان جامعۀ کنونی ایران و علاقه‌مندی طراحان جوان به پیگیری گرایش‌های جدید و رویدادهای صنایع و محصولات پیشرو نظیر صنعت ارتباطات و اطلاعات، دلیل انتخاب این گروه به‌عنوان جامعۀ نمونه بود. برای دستیابی به اهداف موردنظر، از روش مهندسی کانسی استفاده شد. براساس آمار و اطلاعات موجود در شهر تهران، شش برند پرفروش تلفن‌همراه برای پژوهش حاضر برگزیده شدند و با انتخاب سی جفت‌ویژگی بیان‌کنندۀ خصوصیت‌های مختلف مرتبط با تصویر ذهنی یک برند، ساختار و محتوای پرسش‌نامه به شیوۀ افتراق معنایی شکل گرفت. این پرسش‌نامه بین صد نفر (پنجاه دختر و پنجاه پسر) توزیع شد. به‌منظور تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌ها، از روش‌های آنالیز واریانس یک‌طرفه و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین ترجیحات و سلایق دختران و پسران در بازار تلفن‌همراه ایران تفاوت‌های معناداری وجود دارد و علی‌رغم وجود تصویر ذهنی مشترک نسبت به برخی برندها، برخی دیگر در بین دختران و پسران دارای افتراق و تفاوت در تصویر ذهنی هستند. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در حال و آینده، بازخوردهایی کاربردی را به برندهای بررسی‌شده به‌منظور استفاده در فعالیت‌های بازاریابی و برندسازی ارائه کند.
 

کلیدواژه‌ها