بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشیار گروه نقاشی و مجسمه‌سازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران

3 مربی گروه ارتباط تصویری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران،

چکیده

کمیک هنر روایت مضامین از طریق تصویر است که تاکنون در عرصه زیبایی­شناسیِ هنرهای تجسمی تحولات گوناگونی را از سر گذرانده و هویتی خاص یافته و در فرهنگ­های مختلف، به عنوان هنری مستقل و ابزار بیانی مؤثر در قالب ژانرهای گوناگون رواج یافته و فرهنگ معاصر هنرهای تجسمی در آمریکا بیشترین سهم را در تنوع ­بخشی به ژانرهای کمیک داشته است. در دهه­های اخیر کمیک به عرصه هنر ایران وارد شده و در قالب چند ژانر اصلی خلق می­شود. ژانرهای معدود کمیک ایرانی در مقابل گوناگونی ژانرهای خارجی به نظر قابل قیاس نمی­آید، با این وجود مقاله حاضر در پی آن است که با معرفی برخی از مهم­ترین ژانرهای کمیک آمریکایی و برشمردن مؤلفه­های آنها از سویی و بررسی ژانرهای کمیک ایرانی و یافتن ویژگی­های متناظر آنها از سوی دیگر، به مقایسه تطبیقی ژانرهای کمیک ایرانی و آمریکایی دست یابد و نشان دهد که با وجود تفاوت­ در فرم کمیک­های ایرانی و تفاوت­های فرهنگی در محتوای آنها، می­توان برخی را به عنوان معادل­هایی برای ژانرهای غربی و عده­ای را به عنوان ژانرهای بومی ردیابی کرد. به عبارت دیگر مقایسه و یافتن وجوه تشابه و افتراق ژانرهای متداول در دو حوزه فرهنگی به شناخت بیشتر ژانرهای کمیک ایرانی خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها