دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، پاییز 1393 
6. بررسی تطبیقی ژانرشناسی کمیک ایرانی با نگاهی به کمیک امریکایی

صفحه 45-54

آناهیتا علوی؛ مصطفی گودرزی؛ محمدرضا دوست محمدی