مفاهیم کاربردی نظریه افردنس، از روانشناسی تا فرایند طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

تعامل بین کاربران و محصولات، یکی از عوامل کلیدی در فرایند طراحی و همچنین ارزشیابی یک محصول است. به منظور درک اینکه چگونه فرم و سایر خصایص فیزیکی محصولات و همچنین نیات و ارزش­های کاربر، بر تعامل بین کاربر و محصول تاثیر می­گذارند و اینکه چگونه یک محصول می­تواند اطلاعات عملکردی را به کاربر انتقال دهد، طراحان به روانشناسی و نظریه­های مرتبط، رجوع می­کنند. نظریه افردنس، ارتباط بین درک ویژگی­های فیزیکی محصولات و کنش­های کاربر را تشریح می­کند. در این پژوهش سعی شده است تا مفاهیم کاربردی مرتبط با نظریه افردنس، به تفصیل بررسی و تشریح گردد. بنابراین در آغاز، واژه افردنس تعریف شده و به پیدایش و مفاهیم اولیه آن در روانشناسی و طراحی صنعتی اشاره می­گردد. سپس کاربرد آن در سطح ارتباط کنش کاربر با محیط و محصول بررسی می­شود و مفاهیم افردنس درک شده، ویژگی مثبت و منفی افردنس، ارتباط عوامل کنترل­کننده و کنترل­شونده، خطاهای مبتنی بر افردنس و ... مطرح می­گردد. در پایان، فرایند کامل طراحی که مبتنی بر افردنس است و می­تواند این نظریه را به محصولی کاربردی و پاسخگوی نیاز کاربر تبدیل نماید، ارائه شده و وظایف طراح تشریح می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


Chen, L.H & Chen, K.H. (2003), A study on affordance perception difference of physical properties of objects, Asian Design International Conference, Vol.1, p. 154-159.
Gaver, W. (1991), Technology affordances, in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems: Reaching Through Technology, ACM Press, New York, NY, USA.
Gibson, J. (1979), The ecological approach to visual perception; Houghton Mifflin Company, Boston, MA, USA.
Maier, J., Fadel, G. (2006), Affordance Based Design: Status and Promise, Proc., IDRS, Nov. 10-11, Seoul, South Korea. Maier, J. R., & Fadel, G. M. (2006 a), Understanding the complexity of design. In Complex Engineered Systems (pp. 122-140), Springer Berlin Heidelberg.
Maier, J., Fadel, G. (2009a), Affordance Based Design: A Relational Theory for Design, Research in Engineering Design, 20(1),13-27.
Maier, J., Fadel, G. (2009b), Affordance-Based Design Methods for Innovative Design, Redesign and Reverse Engineering, Research in Engineering Design, 20(1), 225-239.
Norman, D.A. (1988), The psychology of everyday thing, Basic Books Inc., New York, USA.
Norman, D.A. (2002), The design of everyday thing, Doubleday Inc., New York, USA.
Norman, D.A. (1999), Affordance, conventions & design, Interactions, Vol.6, No 3, pp 38-42.
Pols, A. (2011), Characterising Affordances: The Descriptions-of- Affordances-Model, Design Studies, 33(2),113–125. Srivastava,j. & Shu, L.H. (2013), Affordances & environmentally significant behavior, www.mie.utoronto.ca/labs/bidlab/pubs/srivastava_shu_DTM_12.pdf, 2013-09-19.
You, H & Chen, K. (2007), Applications of affordance and semantics in product design, Design Studies, Vol.28, pp 23-38. http://blogs.evergreen.edu/brookewalsh, 2013-08-12.
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15494-s07/lectures/affordances.pdf, 2013-07-21.
http://www.imaging-resource.com/PRODS/DC290/DC290A.htm, 2013-08-04.
http://www.miniaturechairman.com, 2013-07-17.
http://www.safetyrisk.net/microwave-oven-safety-tips, 2013-08-29.
http://www.satukyrolainen.com/affordances, 2013-08-02. http://www.swingline.com/swingline/us/us/s/2282/trimmers.aspx, 2013-08-09.