مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران،

چکیده

زبان، درک ما را از واقعیت شکل می­دهد و استعاره، ابزاری است برای توسعه­ی زبان. پس استعاره ابزاری است برای توسعه­ی ادراک ما از واقعیت. درگذار از دوره­ی مدرن به پست­مدرن، هنرمندان از استعاره و تمثیل به عنوان ابزاری برای شکل دادن به این تصویر متفاوت از واقعیت استفاده کردند. هدف از این مقاله، تشریح جزئیات این امر از منظر ساختارگرایی است. از این منظر استعاره، جانشینی اجزایی از بافت معنایی ناهمسان در نمودار همنشینی است. این مقاله، محصول را به مثابه متن بررسی می­کند و با در نظر گرفتن سال­های شکل­ گیری و به اوج رسیدن رویکرد پست مدرن و به شیوه­ی تحلیل ساختاری متن، به مطالعه­ی محصولاتی می­پردازد که با هدف پشت­سرگذاشتن پارادایم­های غالب مدرنیته، طراحی شدند. نمونه­هایی که برای این تحلیل انتخاب شدند، آثار سه دسته از طراحان بودند که در غالب سه سبک طراحی شده­اند؛ رادیکال­دیزاین و ممفیس در ایتالیا، دروخ در هلند و سبک پانک در آثار طراح انگلیسی، رون آراد. یکی از نکات مشترک میان این محصولات استفاده از استعاره برای غلبه بر وضعیت تک صدایی هنر مدرن است. نتیجه­ی این پژوهش دست یافتن به دیدگاهی است که در نهایت امکانات بسیاری در جهت خلق محصولات جدید و  خلاقانه در اختیار طراحان قرار می­­دهد.

کلیدواژه‌ها


ایستوپ، آنتونی (1392)، ناخودآگاه، چاپ چهارم، ترجمه شیوا رویگریان، نشر مرکز، تهران.
جینز، جولیان (1386)، خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی، ترجمه‌ی خسرو پارسا و دیگران، نشر آگه، تهران.
چندلر، دانیل (1387)، مبانی نشانه شناسی، مترجم: مهدی پارسا، سوره مهر، تهران.
دینه سن، آنه ماری (1380)، درآمدی بر نشانه شناسی، ترجمه مظفر قهرمان، پرسش، آبادان. شمیسا، سیروس (1378)، بیان ،چاپ هفتم، نشر فردوس، تهران.
قاسم زاده، حبیب الله (1378)، استعاره و شناخت، فرهنگان، تهران.
قره باغی، علی اصغر(1381)، تبارشناسی پست مدرنیسم، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.
مقدم، نسرین(1390)، نشانه‌شناسی و معناشناسی محصول، پایان نامه برای دریافت درجه ی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
مهرگان , آروین، (1377)، دیالکتیک نمادها، پژوهشی در ساخت غریزی ذهن، نشرفردا، اصفهان.
هاوکس، ترنس(1390)، استعاره ،چاپ چهارم، ترجمه فرزانه طاهری، نشر مرکز، تهران .
Adamson, Glenn; Pavitt, Jane (2011), Postmodernism: Style and Subversion, V&A Publishing, London.
Eggink, Wouter (2011), the Rules of Unruly Product Design, IASDR, 4th World Conference on Design Research, Delft, Netherland.
Erlhoff, Michael; Tim Marshall (2008), Design Dictionary, BirkhäuserVerlag AG, Basel.
Escallon, Camila (2010), Droog Design: Sense and Experience, Thesis to the Graduate in the Degree of Master of Arts, University of Notre Dame, Indiana Gros, Jochen (1976), Sinn-liche Funktionenim Design, in: form, ZeitschriftfürGestaltung, 1st series No. 74, 2nd series No.75.
Jakobson, Roman; Morris, Halle (1956), Fundamentals of Language, TheHague, Mouton.
Lakoff, George; Johnson, M. (1980), Metaphors We Live by, Chicago University Press, Chicago. Richards, I. A. (1939), The Philosophy of Rhetoric, Oxford, Oxford.
Saussure, Ferdinand de (1983), Course in General Linguistics (trans. Roy Harris) Duckworth, London.
Steffen,Dagmar, Design Semantics of Innovation, Product Language as a Reflection on Technical Innovation and Socio-Cultural Change,Department of Art and Design History, Bergische Universität Wuppertal, Germany Van Leeuwen, Theo (2005), Introducing Social Semiotics, Routledge, London & New York.
www.Droog.com