مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران،

چکیده

زبان، درک ما را از واقعیت شکل می­دهد و استعاره، ابزاری است برای توسعه­ی زبان. پس استعاره ابزاری است برای توسعه­ی ادراک ما از واقعیت. درگذار از دوره­ی مدرن به پست­مدرن، هنرمندان از استعاره و تمثیل به عنوان ابزاری برای شکل دادن به این تصویر متفاوت از واقعیت استفاده کردند. هدف از این مقاله، تشریح جزئیات این امر از منظر ساختارگرایی است. از این منظر استعاره، جانشینی اجزایی از بافت معنایی ناهمسان در نمودار همنشینی است. این مقاله، محصول را به مثابه متن بررسی می­کند و با در نظر گرفتن سال­های شکل­ گیری و به اوج رسیدن رویکرد پست مدرن و به شیوه­ی تحلیل ساختاری متن، به مطالعه­ی محصولاتی می­پردازد که با هدف پشت­سرگذاشتن پارادایم­های غالب مدرنیته، طراحی شدند. نمونه­هایی که برای این تحلیل انتخاب شدند، آثار سه دسته از طراحان بودند که در غالب سه سبک طراحی شده­اند؛ رادیکال­دیزاین و ممفیس در ایتالیا، دروخ در هلند و سبک پانک در آثار طراح انگلیسی، رون آراد. یکی از نکات مشترک میان این محصولات استفاده از استعاره برای غلبه بر وضعیت تک صدایی هنر مدرن است. نتیجه­ی این پژوهش دست یافتن به دیدگاهی است که در نهایت امکانات بسیاری در جهت خلق محصولات جدید و  خلاقانه در اختیار طراحان قرار می­­دهد.

کلیدواژه‌ها