دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، شهریور 1394 
مجسمه های گچی سلجوقی

صفحه 39-50

10.22059/jfava.2015.55508

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی