دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، تابستان 1394 
4. مجسمه های گچی سلجوقی

صفحه 39-50

حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی


8. مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

صفحه 85-92

راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم