شاخصه های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

شخصیت­های تبلیغاتی مثل یام­یام، میمونک چی­توز، آقای ایمنی و ... سال­هاست که خاطرات نسل­های مختلفی از مصرف­کنندگان ایرانی را رقم زده و توانسته­اند تاثیر زیادی در فروش محصولات داشته باشند. هدف این مقاله یافتن تعریفی روشن از نقش و کارکرد شخصیت­های تبلیغاتی و مزایا و معایب تبلیغات شخصیت­محور و یافتن اصول و معیارهایی که متضمن خلق شخصیت تبلیغاتی متناسب با تفاوت­های فرهنگی، دینی و تاریخی ما باشد و بتواند صاحبان تبلیغات را در خلق شخصیت تبلیغاتی ماندگار، کارآمد و ایرانی یاری دهد، است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، از طریق منابع اسنادی و مشاهده انجام گردید و طی آن مشخص شد، یک شخصیت تبلیغاتی، تصویری نمادین و فرهنگی است. بنابراین باید نمادهای بصری و کلیشه­های رفتاری را تقویت کند که  متناسب با ارزش­ها و فرهنگ مخاطب بوده تا مخاطب بتواند پیام و مفاهیم ضمنی را از طریق شخصیت، به درستی رمزگشایی و پیام مورد نظر را دریافت کند. با توجه به زمینه­های فرهنگی ایران، لازم است هویت­یابی فرمی، معنایی و رفتاری شخصیت­های تبلیغاتی برای دوری از نسخه­برداری کورکورانه از شخصیت­های تبلیغاتی خارجی و کمک به مخاطب در پذیرش و درک معانی ضمنی و کلیشه­های رفتاری شخصیت در تبلیغات شخصیت­محور مد­نظر قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


پاکباز، رویین (1387)، نقاشی ایرانی، زرین و سیمین، تهران.
پراپ، ولادمیر (1368)، ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، بدره‌ای، فریدون، توس، تهران.
پراتکانیس، آنتون، آرنسون، الیوت (1379)، عصر تبلیغات، سید امامی و عباسی، کاووس و محمد صادق، سروش، تهران.
ساترلند، ماکس (1383)، روانشناسی تبلیغات تجاری، قربانلو، سینا، مبلغان، تهران.
محسنیان راد، مهدی (1382)، بازخوانی سیر تحولات بازرگانی در ایران، مجله دانش تبلیغات، شماره2، 36-39.
میرکریمی، سیده تارا (1387)، مسکات، مارلیک، تهران.
Altschul, David (2005), The balancing act of building character, Advertising Age, Chicago.
Callcott, Margaret F, Wei-Na Lee (1995), Establishing the spoke character in academic inquiry: Historical overview and framework for definition, In Advances in Consumer Research, Vol 76, No 27, P 14.
Dotz, Warren, Husain, Masud (2003) Meet Mr. Product: The Art of the Advertising Character, Chronicle books, Canada. Garretson, Judith A, Niedrich, Ronald W (2004), Creating Character Trust and Positive Brand Attitudes, Journal of Advertising, Vol. 33, No. 2, PP 25-36.
Herskovitz, Stephen, Crystal, Malcolm (2010), The essential brand persona: storytelling and branding, Journal of Business Strategy, Vol. 31, No. 3., PP 21-28.
Phillips, Barbara J. (1996), Defining trade characters and their roles in American popular culture, Journal of Popular Culture, Vol 29, No 4, PP 143-158.
URLS: 1. www.businessdictionary.com/definition/trade character
5. http://cheetozia.com/game/core/ profile/view/qp0J67
6. http://hubbub.typepad.com/blog/2009/01/advertising-with-character-part vi-clowns.html
7. (http://hubbub.typepad.com/.a/6a00d8341d8d9253ef010536ad0c21970c-800wi) 8. http://www.binatv.com/media/MediaDetail.aspx
9. http://www.toons4biz com/. Mascot-s/169.htm