دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-98 
گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

صفحه 45-56

10.22059/jfava.2015.56380

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی