دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-98 

مقاله پژوهشی

بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

صفحه 5-16

10.22059/jfava.2015.56376

میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی


گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

صفحه 45-56

10.22059/jfava.2015.56380

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی