دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-98 
1. بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

صفحه 5-16

میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی


5. گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار

صفحه 45-56

ملیکا یزدانی؛ حسین احمدی؛ سید محمدامین امامی؛ مهناز عبدالله خان گرجی