طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و روش رگرسیونی (مطالعۀ موردی: خودکار تحریری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

استفاده از روش‌های کمی و کیفی برای تحلیل خواسته‌های مشتریان، از راهکارهای روش طراحی مشتری‌گرا برای درک بهتر نیازهای مصرف‌کنندگان است. در این مقاله، رویکردی روشمند و ساختارگرا برای طراحی محصول متناسب با خواسته‌های مشتری ارائه شده است که به مطالعۀ نحوۀ به‌کارگیری روش کانو، ویکور و رگرسیون خطی برای برقراری رابطۀ میان عناصر زیبایی‌شناختی محصول و خواسته‌های استفاده‌کنندگان می‌پردازد. خودکار تحریری به دلیل اینکه طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان دارد، به‌عنوان نمونۀ مطالعاتی انتخاب گردید. سپس نظرها و خواسته‌های مشتریان شناسایی و در دو دستۀ زیبایی‌شناسانه و عملکردی دسته‌بندی شدند. ابتدا، نمونه‌های پرفروش محصول خودکار شناسایی شده و ازنظر علاقه‌مندی مشتری به ویژگی‌های ظاهریشان با استفاده از روش ویکور رتبه‌بندی شدند. از طرفی، خواسته‌های مشتریان خودکار تحریری به‌صورت مستقل شناسایی و با استفاده از روش کانو اولویت‌بندی گردیدند. درنهایت، با استفاده از رگرسیون خطی، ویژگی‌هایی از محصولات که برای مشتریان جذاب‌تر بود، مشخص شده و با توجه به اصول طراحی صنعتی، نمونۀ اولیه محصول طراحی شد. در مرحلۀ بعد، نمونۀ طراحی‌شده با محصولات مشابه در بازار ازنظر مشتریان مقایسه شد. تحلیل نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان از خودکار طراحی‌شده راضی بودند.

کلیدواژه‌ها


رضایی، حمیدرضا. آشتیانی، محمد. هوشیار، کامران (1384)، رویکردی مشتری مدار به طرحریزی و بهبودکیفیت محصول، چاپ سوم. تهران: انتشارات آتنا.
طلوعی، ناتا. النچری، نرگس (1388)، ترجمه احساسات کاربران به خصوصیات محصول در طراحی (مطالعۀ موردی: ساعت مچی زنانه)، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران،38، 117-125.
عطایی، محمد (1389)، تصمیم گیری چند معیاره، چاپ اول، انتشارات شاهرود: دانشگاه صنعتی شاهرود.
ملکی، آناهیتا. دارابی، ماهان (1387)، روش‌های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری، مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره 1، (3)، 32-27.
 
Barone, S., Lombardo, A., Tarantino, P (2007),A weighted logistic regression for conjoint analysis and Kansei engineering, Qual. Reliab. Eng. Int., 23, 689-706.
chang, chien cheng, (2008), Factor influencing visual comfort appreciation of the product form of digital camera, 38, 1007-1016.
Chaudha, Ankur., Jain, Rajeev., Singh, A. R., Mishra, P. K (2011),Integration of Kano’s Model into quality functiondeployment (QFD), Int J Adv Manuf Technol 53, 689–698.
Chih Chen, Chun., Chuen Chuang, Ming (2008), Integrating the Kano model into a robust design approach to enhance customer satisfaction with product design, Int. J. Production Economics 114, 667-681.
Hsiao, S.W., Chiu, F.Y., Lu, S.H (2010),Product-form design model based on genetic
algorithms., International Journal of Industrial Ergonomics 40, (3), 237-246.
Huang, Yuexiang, Chen, Chun Hsien, & Khoo, Li Pheng (2012),Product classification in imotional design using a basic-emotion based semantic diffrential method, 42, 569-580.
Hung-Yuan Chen, Yu-Ming Chang (2009),Extraction of product form features critical to determining consumers’ perceptions of product image using a numerical definition-based systematic approach, International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 133–145.
Kannan, G (2008), Implementation of fuzzy quality function deployment in an automobile component to improve the quality characteristics, Qual. Eng, 20, 321–333.
Lai, Hsin Hsi, Lin, Yang cheng, Yeh, Chung Hsing, & Wei, Chien Hung (2006), User oriented design foe optimal combination on product design, 100, 253-267.
Lee, I., Tong,C.C., Chung,H. W (2007), Optimizing of multi-response process using the VIKOR method, Inter national Journal of manufacturing Technology, 31, 1049-1057.
Li, Lin., Ming-Qing, Yang, Jing, Li, Yan Wang(2012), A systematic approach for deducing multi-dimensional modeling features design rules based on user-oriented experiments, International Journal of Industrial Ergonomics, 42, 347-358.
Lin, Ming-Chyuan., Chen, Lung-An., Chen, Ming-Shi(2009), An integrated component design approach to the development of a design information system for customer-oriented product design, Advanced Engineering Informatics 23, 210-221.
Matzler, K., S.t. Hinterhuber, H.H (1998), How to make product development projects more successful by integrating Kano’s model of customer satisfaction into quality function deployment, Technovation 18, 25-38.
Montignies, F., Nosulenko, V., Parizet, E (2010), Empirical identification of perceptual criteria for customer-centred design. Focus on the sound of tapping on the dashboard when exploring a car, International Journal of Industrial Ergonomics, 40, (5), 592-603.
Nagamachi, M (1995), Kansei engineering: a new ergonomic consumer-oriented technology for product development, Int. J. Ind. Ergon, 15, 3-11.
Opricovic, S., Tzeng, G. H (2004), Compromise solution by MCDM method: A comparative analysis of ‌VIKOR and TOPSIS, European Journal of Operational Research, 156, 445-455.