دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-95 
1. تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

صفحه 1-13

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی


6. زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

صفحه 59-72

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


7. بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

صفحه 73-84

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره