دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-95 

مقاله پژوهشی

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

صفحه 1-13

10.22059/jfava.2015.57009

زهرا عبداله؛ مهدی پور رضائیان؛ علی اصغر شیرازی؛ محمدعلی رجبی


زبان بصری مَحاجِر در کوفی تزیینی

صفحه 59-72

10.22059/jfava.2015.57014

فرناز معصوم زاده جوزدانی؛ حسنعلی پورمند؛ محمد خزایی


بررسی هویت معنوی مبتنی بر صفات در طراحی محصول

صفحه 73-84

10.22059/jfava.2015.57015

زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا؛ وحید چوپانکاره