جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران

2 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران

چکیده

امروز سخت نیست که ببینیم رسانه‌ها به طور فزاینده‌ای درحال جهانی شدن هستند و تعریف جدیدی از روش زندگی و شیوه‌های ارتباط بین انسان‌ها را ارایه می‌دهند که در آن، تعامل میان فرهنگی، ایجاد روابط، و شیوه‌های کسب وکار، به راحتی برای همگان میسر می‌گردد. منتقدان جهانی شدن استدلال کرده‌اند که جهانی شدن رسانه‌ها منجر به استانداردسازی، تجانس فرهنگی و ناپدیدشدن تفاوت‌های فرهنگی خواهد شد. یکی از زمینه‌هایی که تا حد زیادی توسط این تحول تحت تاثیر قرارگرفته، طراحی گرافیک است، زیرا جهانی شدن رسانه‌ها،  از طرفی‌ جهانی شدن فرهنگ، زبان و زبان بصری را به دنبال دارد و از سوی دیگر، طراحان گرافیک را برای اولین بار، درموقعیت کار با مشتریان بین المللی و طراحی برای مخاطبان جهانی قرارداده است. سوال این است که پیامدهای جهانی شدن رسانه‌ها درطراحی گرافیک چیست؟ این مقاله سعی دارد با روش توصیفی و تحلیل نمونه‌هایی منتخب از آثار طراحی گرافیک، پاسخگوی سوال تحقیق باشد. بر این اساس ابتدا پیامد‌های جهانی شدن رسانه‌ها را مطرح و سپس تاثیرآنها را در طراحی گرافیک بررسی خواهدکرد و در پایان راه‌حل‌های پیشنهادی خود را ارایه می‌نماید. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و نمونه‌گیری انتخابی می‌باشد.                               

کلیدواژه‌ها


 شارلوت و پیتر فیل (1390)، بزرگان گرافیک در قرن بیست ویک، ترجمه مهرداد محمدی، انتشارات پشوتن، تهران.
 گروه طراحان پنتاگرام (1390)، مقالات پنتاگرام، ترجمه مسعود سپهر، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
 مگز،  فیلیپ بی (1388)، تاریخ طراحی گرافیک، ترجمه ناهید اعظم فراست و غلامحسین فتح ا... نوری، سمت، تهران.
 
 Ackerman, S (2002), Mapping user interface design to culture dimensions, Proceedings of the International Workshop on Internationalization of Products and Systems, Austin, Texas, July 2002.
 Barber, W and Bader, A.N (1998), Culture ability: The merging of culture and usability, In 4th Conference on Human Factors and the Web: Baskin, Ridge, New Jersey.
 Barthes, R (1977), Image, Music, Text, Fontana Electronic Commerce Research, Vol. 3, No. 4, pp. 265-278.
 Chao, L & McKay, B (2007), Pepsi steps into coke realm: Red, China. The Wall Street Journal.Retrieved from http://online.wsj.com/public/article_print/ SB118953841749624079.html (accessed December 4, 2009).
Crystal, D (2003), English as a Global Language, Cambridge University Press, Cambridge.
 Friedman, T. L (2007), the World is flat: A Brief History of the Twenty-First Century, Picador USA, New York.

 Groddol, David (1998), the Future of English? : Guide to Forecasting the Popularity of the English Language in the 21st Century, English Language publications, London.

 Machin, David and Leeuwen, Theo Van (2007), Global Media Discourse, Routledge, London.
 McCarron, C (2003), Expanding our field of vision: Globalization and the changing
  Landscape of visual communications, Communication Arts, 45 (1), pp. 16–23. 
 Miller, A. R; Brown, J. M & Cullen, C. D (2000), Global graphics: Symbols: Designing
  with symbols for an international market, MA: Rockport Publishers, Gloucester.
 Ong, W.J (1982), Orality and Literacy – the Technologizing of the Word, Methuen, London.
 Robertson, Roland (1993), Global Modernities: Social Theory and Global Culture, SAGE, London,
 Robertson, Roland (1996), Globalization: Social Theory and Global Culture, SAGE, London.
 Peterson, L. K & Cullen, C. D (2000), Global graphics: Color: Designing with color for an international market, MA: Rockport Publishers, Gloucester.
 Syarief, Achmad (2009), A Content Analysis on Visual Messages, ITB J. Vis. Art & Des., Vol. 3, No. 2, pp. 103-114.
- Oxford Dictionary of New Words 1991
- Your Dictionary.com (2008)
- http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/
- www.underconsideration.com/speakup/archives/002737.html
منابع تصویری
 - انجمن صنفی طراحان گرافیک (1389) سرونقره ای 89، چاپ و نشر نظر، تهران.
 - اولین دوسالانه تایپوگرافی پوستر ایران ( 1378 )، موسسه نشرسپهر، چاپ سوم، تهران.
- پوستر پوستر (1390)، نشر پویا نما، تهران.  
- رنگ پنجم : تایپوگرافی ایرانی (1385)، انتشارات یساولی، تهران.
- سگال، زمستان 1383.
- شیوا، قباد (1385)، قباد شیوا، انتشارات یساولی، تهران.  
- فایرابند، پیتر، (1390)، انتشارات یساولی، تهران.
- کتاب گرافیک سال 66-65 (1366)، انتشارات سروش، تهران.
- ممیز، مرتضی (1384)، مرتضی ممیز، موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشرنظر، تهران.
- نشان، زمستان 1382 ، پاییز 1383 ، زمستان 1384 ، زمستان 1386.