دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، آذر 1395 
جهانی شدن رسانه‌ها و طراحی گرافیک

صفحه 27-38

10.22059/jfava.2016.59642

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر


ارزش شناختی در عکاسی

صفحه 47-54

10.22059/jfava.2016.59644

هادی آذری ازغندی؛ حسنعلی پورمند