تأثیر انتخاب مواد بر دریافت‌های احساسی کاربران از محصولات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

انتخاب بهترین گزینه برای تولید، از میان مجموعه‌ی وسیعی از موادی که هر روز بر تنوع و تعدد آنها افزوده می‌شود، فرایندی بسیار دشوار، طولانی و گران است که آن را به یکی از چالش‌های اساسی طراحان و مهندسان تبدیل نموده است. معیارهای مختلفی در این تصمیم‌گیری دخالت دارند که عمده آنها عبارتند از: توجه به خواسته‌های عملکردی و فنی طرح، قابلیت تولید آسان، ارزان و تطابق با نیازهای زیبایی شناختی و احساسی طرح. روش‌های متنوعی برای انتخاب مواد از دیدگاه فنی و عملکردی وجود دارند. اما برای خلق ویژگی‌های زیبایی شناختی و احساسی مشترک در محصولات مختلف، طراحان با مشکلات زیادی روبرو هستند که شناسایی ابعاد احساسی مواد و نحوه تاثیر آنها بر ویژگی‌های احساسی محصولات را به یک ضرورت تبدیل می‌نماید. در این مقاله با نظر‌سنجی از کاربران در مورد جنس یک گلدان خانگی با 24ماده‌ی متفاوت، تاثیرات احساسی مواد بر ظاهر محصول مورد آزمون قرار گرفته است. در مرحله‌ی بعدی، صفاتی که معانی مشابهی داشتند با هم دسته‌بندی شده و درصد فراوانی آنها محاسبه شد در نهایت نتایج این‌گونه نشان داد که علی‌رغم ضعف کاربران در توصیف احساسی محصول، در برخی موارد دسترسی به یک الفبای مشترک در بیان احساسات توسط مواد، دور از انتظار نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ادبی، نرگس (2014)، مواد ملهم از طبیعت؛ پتانسیل‌هایی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری، اولین همایش ملی طراحی و طبیعت، نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز.
 
 
Albiñana, J. C & Vila, C (2012), A framework for concurrent material and process selection during conceptual product design stages, Materials & Design41, 433-446.
Ashby, M. F(2001), Drivers for material development in the 21st century, Progress in materials science46(3), 191-199.
Ashby, M. F & Johnson, K (2013), Materials and design: the art and science of material selection in product design, Butterworth-Heinemann, ?????.
Ashby, M. F; Brechet, Y. J. M; Cebon, D & Salvo, L (2004), Selection strategies for materials and processes, Materials & Design25(1), 51-67.
Brifcani, N; Day, R; Walker, D; Hughes, S; Ball, K & Price, D (2012), A review of cutting-edge techniques for material selection, In 2nd international conference on advanced composite materials and technologies for aerospace applications (pp. 58-64).
Callister, W. D & Rethwisch, D. G (2012), Fundamentals of materials science and engineering: an integrated approach. John Wiley & Sons, ??????.
Chatterjee, P; Athawale, V. M & Chakraborty, S (2011), Materials selection using complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods, Materials & Design32(2), 851-860.
Crilly, N; Moultrie, J & Clarkson, P. J (2004), Seeing things: consumer response to the visual domain in product design, Design studies25(6), 547-577.
Desmet, P. M (2012), Faces of product pleasure: 25 positive emotions in human-product interactions,  International Journal of Design, 6 (2), 2012.
Desmet, P & Hekkert, P (2007), Framework of product experience, International journal of design1(1), 57-66.
 Doordan, D. P (2003), On materials, Design Issues19(4), 3-8.
Gupta, P. C; Garg, S & Maheshwari, S (2011), Evaluation and selection methodology for an innovative product design concepts,  International Journal of Engineering Science and Technology3(4).
Hassenzahl, M; Eckoldt, K; Diefenbach, S; Laschke, M; Len, E & Kim, J (2013), Designing moments of meaning and pleasure, Experience design and happiness, International Journal of Design7(3).
Hekkert, P (2006), Design aesthetics: principles of pleasure in design, Psychology science48(2), 157-172.
Hodgson, S. N. B & Harper, J. F(2004), Effective use of materials in the design process - More than a selection problem, In DS 33: Proceedings of E&PDE 2004, the 7th International Conference on Engineering and Product Design Education, Delft, the Netherlands, 02.-03.09. 2004.
Jahan, A; Ismail, M. Y; Sapuan, S. M & Mustapha, F (2010), Material screening and choosing methods–a review, Materials & Design31(2), 696-705.
Karana, E; Hekkert, P & Kandachar, P (2008), Material considerations in product design: A survey on crucial material aspects used by product designers, Materials & Design29(6), 1081-1089.
Karana, E; Hekkert, P & Kandachar, P (2009), Meanings of materials through sensorial properties and manufacturing processes, Materials & Design30(7), 2778-2784.
Karana, E; Hekkert, P & Kandachar, P (2010), A tool for meaning driven materials selection, Materials & Design31(6), 2932-2941.
Karande, P & Chakraborty, S (2012), Application of multi-objective optimization on the basis of ratio analysis (MOORA) method for materials selection, Materials & Design37, 317-324.
Khabbaz, R. S; Manshadi, B. D; Abedian, A & Mahmudi, R (2009), A simplified fuzzy logic approach for materials selection in mechanical engineering design, Materials & Design30(3), 687-697.
McDonagh, D; Bruseberg, A & Haslam, C (2002), Visual product evaluation: exploring users’ emotional relationships with products, Applied Ergonomics33(3), 231-240.
Prasad, K & Chakraborty, S (2013), A quality function deployment-based model for materials selection, Materials & Design49, 525-535.
Rao, R. V (2006), A material selection model using graph theory and matrix approach, Materials Science and Engineering: A431(1), 248-255.
Rathod, M. K & Kanzaria, H. V (2011), A methodological concept for phase change material selection based on multiple criteria decision analysis with and without fuzzy environment, Materials & Design32(6), 3578-3585.
Sanders, E. B. N (2001), A new design space. Proceedings of ICSID 2001 Seoul: Exploring Emerging Design Paradigm, 317-324.
Van Kesteren, I. E. H; Stappers, P. J & De Bruijn, J. C. M (2007), Materials in products selection: tools for including user-interaction in materials selection, International journ al of sedign, 1 (3), pp ?????????.
Verbeek, P. P (2011), Moralizing technology: Understanding and designing the morality of things, University of Chicago Press, Chicago.
Wastiels, L; Schifferstein, H; Wouters, I & Heylighen, A (2013), Touching materials visually: About the dominance of vision in building material assessment, International Journal of Design7(2), 31-41.
Wei-Ken, H & Lin-Lin, C (2012), Effects of novelty and its dimensions on aesthetic preference in product design, International Journal of Design6(2), 81-90.