دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1395 
جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

صفحه 95-106

10.22059/jfava.2016.59662

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی