دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1395 
8. تایپ‌نگاری در عنوان‌بندی فیلم

صفحه 75-86

رزیتا صفری صدیق؛ سودابه صالحی


10. جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

صفحه 95-106

صمد سامانیان؛ سید‌سعید سید‌احمدی زاویه؛ نگار کفیلی