جنبش مینگی و معیارهای زیبایی آن، در سفال ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه هنر، تهران

2 دانشیارگروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران

3 دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران

چکیده

مینگی جنبش پیشه­های هنرمندانی است که به ساخت اشیاء معمولی(دست­ساز- بومی) می­پردازند. این جنبش توسط یاناگی سوئتسو و همکارانش، در فواصل سال­های 1920-1930، جهت حفظ آثار دستی در جریان مدرنیزاسیون ژاپن پایه­گذاری شد. جنبش مینگی، درهنر- صنعت سفال و سرامیک در دنیا بسیار شناخته شده است، اما در ایران، ناشناخته مانده است. این مقاله ضمن شرح جنبش مینگی و نحوه­ی شکل­گیری آن، درصدد است معیارهای زیبایی آن را معرفی، و ضمن تحلیل سرامیک­های مینگی، به ریشه­یابی دلایل پیدایش آنها ­بپردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی جهت تحلیل مطالب بهره برده است و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه­ای صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که، سفالینه­های مینگی از زیبایی­های ناب برخوردارند و به «نیروی سنت جمعی» تکیه دارد. قدرتی که برمبنای اعتقادات بومی، مذهبی و ملی­گرایانه­ای چون شینتوئیزم، تائوئیزم و بودیسم استوار است. پیشه­ور ناشناس نیز نه آگاهانه، بلکه با کمک طبیعت و سنت، فارغ از هرگونه ادعا و با نهایت خلوص، با مواد طبیعی و با هدف کاربرد، به تولید آثاری ناب و زیبا و در عین حال ارزان و فراوان دست می­یازد. فهم این نوع زیبایی، مستلزم درک فلسفه­ی زیبایی­شناسی جنبش مینگی است. جنبشی که در دوره­ی می­جی هم­زمان با تحولات بنیادی در عرصه­های مختلف، زمینه­ساز حفظ فرهنگ اصیل ژاپنی و معرفی آن به دنیا شد.
 

کلیدواژه‌ها


استنلی بیکر، جوان (1384)، هنر ژاپن، ترجمه: نسترن پاشائی، فرهنگستان هنر، تهران.
تازاوا، یوکاتا (1375)، تاریخ فرهنگ ژاپن: یک دیدگاه، وزارت امور خارجه ژاپن، بخش فرهنگی سفارت کبرای ژاپن در ایران، تهران.
تقی زاده انصاری، کیانوش (1390)، مطالعه تطبیقی گذار از سنت به مدرنیسم در هنر ایران وژاپن (با تأکید بر نقاشی و مجسمه سازی). پایان­نامه دکتری دانشگاه تهران، تهران.
ریو، جان (1388)، هنر ژاپن، ترجمه: بابک محقق، فرهنگستان هنر، تهران.
شایگان، داریوش (1382)، آسیا در برابر غرب، امیرکبیر، تهران.
طبسی، محسن و حبیب­الله آیت اللهی (1383نگاهی به زندگی و آثار جان راسکین: بررسی تأثیر اندیشه های او بر هنرمندان قرن بیستم، فصلنامه هنر ، 62، 122-145.
گرجستانی، سعید (1384)، صنعت سرامیک، مینوی خرد، تهران.
 
Addis, S (1996), How to Look at Japanese Art, Hharry N.Abrams , New York.
Ajioka, C (1998), A Revaluation of William Morris’s Influence in Japan, JWMS , Vol ????, No. ????, pp 21-28.
Ajioka, C (2008), Kim Brandt, Kingdom of Beauty:Mingei and the Politics Of Folk Art in Imperial japan, Asian Ethnology , Vol. ????, No. ????, pp 154-157.
Cooper, E (2003), Bernard Leach Life &Work,Yale Univercity Press, New Haven.
Crueger, A; Crueger, W & Ito, S (2007), Modern Japanese Ceramics,Pathways Of Innovation &Tradition, Lark Ceramics Book ,NewYork.
Fahr-Becker (2006), The Art of Asia, tandem Verlag Gmbh ,China.
Higgins, k (2005), Comparative Aesthetics , The Oxford Handbook Of Aesthetics , Oxford University Press, USA.
Imery, O & Fairley, M (1994), Treasures Of Imperial Japan ,Ceramics From The Khalili Collection, National Museum Of Wales.
Kawahara, M (1985),The Ceramic Art Of Ogata Kenzan, Kodansha, Tokyo.
Kikochi, Y (2004), Japenese Modernisation and Mingei Theory, Routledge, London.
Kikuchi, Y (1997), A Japanese William Morris:Yanagi Soetsu & Mingei Theory, JWMS , Vol. ???, No. ???, pp 39-45.
leach, B (1981), Hamada Potter, Tokyo, Kodansha Internashnal LTD, NewYork &San Francisco.
Lynn, M. D (2007), Japanese $Western Mingei:Useful Misunderstanding, Ceramics ART& Perception , ??????????????
Mason, P (1993), History of Japanese Art, Hharry N.Abrams, NewYork.
Moes, R (1985), Mingei:Japanese Folk Art From the Brooklyn Museum Collection, Universe Books, USA.
Murase, M (2006). Bridge Of Dreams,The Mary Griggs Burke Collection of Japanese Art, The Metro politan Museum of Art, New York.
Reeve, J(1990), Living Arts Of Japan, British Museum, London.
S.Sadao, T & Wada, S (2003), Discovering the Arts of Japan:A Hisorical Overview, Kodansha International, Tokyo, New York &London.
Sartwell, C (2004), Six Names of Beauty, Routledge, NewYork& London.
Soetsu, Y (1989), The Unknown Craftsman, (B. Leach, Trans.) , Kodansha International, Tokyo&New York.
Tazawa, Y; Ishizawa, M; Kondo, I & Okada, J (1952), Pageant of Japanese Art (Vol. ceramics &Metalwork), (S. m. Museum, Ed.), Toto Bunka Co.LTD, Tokyo.
Viswanathan, M (1998), Japanese Aesthetics, Routlege Encyclopedia of Philosophy.
yakoyama, c (2000), Mingei and Community;from the art of seeing to the art of making, International symposiom of Jhon Ruskin,the Brantwood Years'held Lancaster University.
-          www.quaibranly.fr
-          www.e-yakimono.net
-          www.bbk.ac.uk
-          www.cbs.dk
-          www .victorianweb.org
-          www.wwrd.com.au.
-          www.trocadero.com